Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.6.2.7.1.3.2.2.13 Reklameydelser og standpladser på messer og udstillinger

Levering af reklame er ikke ydelser vedrørende fast ejendom, også selv om leveringen indebærer anvendelse af fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra c).

Tilrådighedsstillelse af en standplads på en messe eller udstilling sammen med andre dertil knyttede tjenester, der gør det muligt for udstilleren at udstille genstande, f.eks. design af standen, transport og opbevaring af genstande, tilrådighedsstillelse af maskiner, kabellægning, forsikring og reklame, er ikke ydelser vedrørende fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra e).

Tre kumulative kriterier skal være opfyldt, for at ydelsen efter artikel 31a, stk. 3, litra e), kan anses for ikke at vedrøre fast ejendom:

  • Der skal stilles en standplads til rådighed
  • Der skal leveres en eller flere dertil knyttede tjenester
  • Denne eller disse tilknyttede tjenester skal gøre det muligt for udstilleren at udstille genstande og promovere sine ydelser eller produkter.

Bemærk, at det alene er egentlige reklameydelser, som er omfattet af momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra c), og dermed ikke er ydelser vedrørende fast ejendom. Hvis fx en husejer udlejer den ene gavl af huset til et reklamebureau, og reklamebureauet derefter forsyner gavlen med et reklamebudskab på vegne af en varemærkeindehaver, så er alene reklamebureauets ydelse omfattet af momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra c). Husejerens ydelse til bureauet er ikke omfattet af momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra c). Ydelsen fra den maler, der maler reklamebudskabet på gavlen, er heller ikke omfattet af momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra c).

Om reklameydelser, se D.A.6.2.6.4 Reklameydelser ML § 21 d, stk. 1, nr. 2.

Om leveringsstedet for tilrådighedsstillelse af en standplads på en messe eller udstilling, når ydelsen er omfattet af momsforordningens artikel 31a, stk. 3, litra e), se D.A.6.2.6.4 Reklameydelser ML § 21 d, stk. 1, nr. 2 om reklameydelser og D.A.6.2.8.10 Aktiviteter inden for kultur, kunst, sport, mv. ML § 21, stk. 2 om leveringsstedet for aktiviteter inden for kultur, kunst, sport, mv., herunder messer og udstillinger.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2016.192.SR

Spørger modtog varer i konsignation fra leverandører i andre EU-lande. Skatterådet bekræftede, at tilrådighedsstillelse for EU-leverandørerne af brugsret til salgs- og udstillingsarealer på en markedsplads som en reklameydelse er en momspligtig ydelse med momsmæssigt beskatningssted i det land, hvor EU-leverandøren er etableret.

Om konsignation, se D.A.4.2.1 Kommissionsaftaler (varer) og D.A.7.2.6 Kommissionshandel ML § 23, stk. 4.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.