Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.6.2.4.2 Flytning af leveringsstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 2

Indhold

Dette afsnit handler om flytning af leveringsstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet, selv om leveringsstedet som udgangspunkt er Danmark ifølge hovedreglen i ML (momsloven) § 16, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Eksempel.

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 16, stk. 2, har fra 1. januar 2015 følgende ordlyd:

"For teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester og de ydelser, der er nævnt i § 21 d, stk. 1, anses leveringsstedet dog ikke for at være her i landet, hvis ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes udenfor EU."

Momssystemdirektivets artikel 59a, litra a), har fra 1. januar 2015 følgende ordlyd:

"Med henblik på at undgå dobbelt påligning eller ikke-påligning af afgifter eller konkurrenceforvridning kan medlemsstaterne med hensyn til tjenesteydelser, hvis leveringssted bestemmes efter artikel 44, 45, 56, 58 og 59, anse

a) leveringstedet for en eller alle af disse ydelser, når dette er beliggende på deres område, som beliggende udenfor Fællesskabet, såfremt den faktiske benyttelse eller udnyttelse finder sted udenfor Fællesskabet"

Se direktiv 2008/8/EF, artikel 5, nr. 3).

Regel

For teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester og ydelser nævnt i ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, (som alle er omfattet af hovedreglen i ML (momsloven) § 16, stk. 1), er leveringsstedet alligevel ikke Danmark, hvis ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes udenfor EU. Dette gælder, selv om kunden er etableret i Danmark, og uanset hvor i verden leverandøren er etableret. Se ML (momsloven) § 16, stk. 2.

ML (momsloven) § 16, stk. 2, gælder for følgende typer af ydelser:

En samlet skematisk oversigt over udnyttelseskriteriets anvendelse på teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester og ydelser nævnt i ML (momsloven) § 21 d, stk. 1, findes i afsnit D.A.6.2.6.2 Fastlæggelse af stedet for den faktiske udnyttelse om fastlæggelse af stedet for den faktiske benyttelse eller udnyttelse. 

Bemærk

Bemærk særligt om udnyttelseskriteriet:

  • Reglen gælder kun for ydelser, der udnyttes udenfor EU. Selv om en ydelse omfattet af ML (momsloven) § 16, stk. 1, faktisk udnyttes i et andet EU-land, er leveringsstedet Danmark, når kunden er etableret her.
  • Ydelser omfattet af ML (momsloven) § 16, stk. 1, der leveres til afgiftspligtige personer i andre EU-lande, er ikke omfattet af ML (momsloven) § 16, stk. 2, selv om de faktisk udnyttes udenfor EU. Sådanne ydelser skal indberettes som EU salg uden moms (tidligere listeindberetning). Se afsnit A.B.4.2.2.1 Leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande Leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande.

Se også

Se også afsnit D.A.6.2.6 Faktisk benyttelse eller udnyttelse om faktisk benyttelse eller udnyttelse.

Eksempel

En dansk virksomhed køber en reklamekampagne af et dansk reklamebureau. Reklamen skal markedsføre et nyt produkt i USA. Da ydelsen udnyttes udenfor EU, er leveringsstedet ikke Danmark. Reklamebureauet skal derfor ikke opkræve dansk moms.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.