Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.6.2.1.2 Kort om de to hovedregler

Indhold

Dette afsnit giver et kort overblik over hovedreglerne ved fastlæggelse af leveringsstedet for ydelser, herunder den gamle hovedregel som var gældende før 1.1.2010.

Afsnittet indeholder:

  • Oversigt over de to hovedregler
  • Den gamle hovedregel.

Oversigt over de to hovedregler

Fra 1. januar 2010 er der to hovedregler for fastlæggelse af leveringsstedet for ydelser:

Bemærk

For en række af de ydelser, der er omfattet af hovedreglerne, flyttes leveringsstedet i visse situationer dog i henhold til et benyttelses-/udnyttelseskriterium. Se afsnit D.A.6.2.4.2 Flytning af leveringsstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 2, D.A.6.2.4.3 Flytning af leveringsstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 3 D.A.6.2.5.2 Flytning af leveringsstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 5, D.A.6.2.5.3 Flytning af leveringsstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 6, og D.A.6.2.6 Faktisk benyttelse eller udnyttelse.

Den gamle hovedregel

Indtil 31. december 2009 var der kun én hovedregel for fastlæggelse af leveringsstedet. Denne regel gjaldt både for leverancer til afgiftspligtige personer (B2B) og leverancer til ikke-afgiftspligtige personer (B2C). Efter den gamle hovedregel var leveringsstedet dér, hvor leverandøren havde etableret stedet for sin økonomiske virksomhed. Se den dagældende ML (momsloven) § 15, stk. 1.

For de fleste typer af ydelser gjaldt dog særregler, der fastlagde leveringsstedet til kundens sted, hvis kunden var en afgiftspligtig person. Se første betragtning i præamblen til direktiv 2008/8/EF.

For så vidt angår leverancer til afgiftspligtige personer (B2B) var den gamle hovedregel derfor i realiteten en opsamlingsbestemmelse, der kun dækkede de typer af ydelser, der ikke var omfattet af særreglerne. Se afsnit D.A.6.2.1.3 Kort om særregler om fortolkning af særreglerne i forhold til hovedreglerne.

Med de nye hovedregler er der ikke behov for særregler i samme omfang som tidligere.

Se også

For en beskrivelse af de gamle leveringsstedsregler henvises til Momsvejledning 2009-02 afsnit E3.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.