Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.6.1.7 Salg ombord på skib, fly eller tog ML § 14, stk. 1, nr. 4

Indhold

Dette afsnit beskriver fastlæggelsen af leveringsstedet ved salg ombord på skib, fly eller tog. Se ML (momsloven) § 14, stk. 1, nr. 4.

Afsnittet indeholder:

  • Levering af varer ombord på skib, fly eller tog
  • Ophold uden for EU
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Levering af varer om bord på skib, fly eller tog

Leveringsstedet er her i landet for transaktioner, der vedrører levering af varer om bord på et skib, et fly eller et tog under den del af en personbefordring, som finder sted inden for EU, når afgangsstedet for befordringen er her i landet. Se Momssystemdirektivets artikel 37 og ML (momsloven) § 14, stk. 1, nr. 4.

Bestemmelsen kan kun anvendes på persontransport.

Ved personbefordring indenfor EU forstås befordring, som foretages mellem steder beliggende i EU, og hvor befordringen ikke har ophold uden for EU mellem disse steder. Se Momssystemdirektivets artikel 37, stk .2.

Afgangsstedet defineres som det første sted, hvor der optages passagerer inden for EU, evt. efter ophold uden for EU. Ankomststedet defineres som det sidste sted inden for EU, hvor der sættes passagerer af, som er optaget inden for EU, evt. inden ophold uden for EU. Hvis passagererne befordres tilbage igen, er en sådan tilbagebefordring en separat befordring.

Efter Momsforordningens artikel 15 er den strækning, som transportmidlet har tilbagelagt, bestemmende for, hvilken del af personbefordringen der har fundet sted inden for EU, og ikke den strækning, som hver passager har tilbagelagt.

Passage uden ophold gennem internationalt farvand/luftrum eller andre EU-landes eller tredjelandes territorialfarvand eller luftrum betyder ikke, at momspligten bortfalder.

Ved salg af varer på afgange fra Danmark skal der opkræves dansk moms hele vejen til ankomststedet.

Når det er fastslået, at leveringsstedet er her i landet, er virksomheder, der leverer varer ombord på de nævnte transporttyper, registreringspligtige i Danmark.

Eksempler

På færgeruten Ystad-Rønne skal der opkræves dansk moms hele vejen fra Rønne til Ystad og svensk moms fra Ystad til Rønne.

På en flyvning fra Rom til København med mellemlanding i Franfurt a.M. eller Hamborg, kan denne transport betragtes som én flyvning. Varesalg ombord skal dermed ske med italiensk moms hele vejen til København under forudsætning af, at der er tale om flyvninger med samme nummer (flight-number).

Ophold uden for EU

Omfattet af leveringsstedsbestemmelserne i Momssystemdirektivets artikel 37 og ML § 14, nr. 4, er kun befordring mellem steder beliggende i EU. Bestemmelserne omfatter derfor ikke tilfælde, hvor befordringen mellem to steder i EU har ophold uden for EU.

Ved at udelukke de tilfælde, hvor der gøres ophold uden for EU, forhindres det, at der opstår kompetencekonflikt i forhold til skatteordninger i lande udenfor EU. Dette ville være aktuelt i tilfælde af levering af varer i forbindelse med, at der gøres ophold uden for EU's momsområde, hvorved en rejse, der finder sted inden for EU's momsområde, afbrydes.

Enhver levering af varer, der foretages om bord på eksempelvis et skib i forbindelse med et ophold uden for EU's momsområde, skal anses for at være foretaget uden for Momssystemdirektivets geografiske anvendelsesområde, og den momsmæssige behandling af leveringen af varer er dermed undergivet beskatningskompetencen for det tredjeland, hvor der gøres ophold.

Et skibs stop i en havn i et land udenfor EU, hvorunder de rejsende, selv om det kun er kortvarigt, kan forlade skibet, udgør et ophold uden for EU's momsområde i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i Momssystemdirektivet. Se sag C-58/04, Antje Köhler.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-58/04, Antje Köhler

Et skibs stop i en havn i et land udenfor EU, hvorunder de rejsende, selv om det kun er kortvarigt, kan forlade skibet, udgør et ophold udenfor EU's momsråde i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i Momssystemdirektivet.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.