Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.6.1.5 Installering eller montering af varen ML § 14, stk. 1, nr. 3

Indhold

Dette afsnit beskriver fastlæggelsen af leveringsstedet ved salg af varer, der installeres eller monteres af sælger. Se Momssystemdirektivets artikel 36 og ML (momsloven) § 14, stk. 1, nr. 3.

Afsnittet indeholder:

  • Leveringsstedet ved installering eller montering
  • Installering eller montering ved levering til en afgiftspligtig person
  • Installering eller montering i mere end et land
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Leveringsstedet ved installering eller montering

Leveringsstedet er ikke her i landet, når varen installeres eller monteres i udlandet af leverandøren eller for dennes regning. Leveringsstedet er i dette tilfælde det sted, hvor varen installeres eller monteres.

Hvis en udenlandsk leverandør sender eller transporterer varer her til landet og installerer eller monterer varerne her i landet, eller dette sker for den udenlandske leverandørs regning, er leveringsstedet her i landet.

Omfattet af begrebet "installering eller montering" er eksempelvis salg af en maskine, der skal installeres i en fabrikshal her i landet. Installering og montering omfatter typisk, at:

  • indrette
  • anbringe i
  • indbygge
  • indlægge eller
  • opsætte.

Installering og montering ved levering til en afgiftspligtig person

Hvis en afgiftspligtig person får leveret, installeret eller monteret varer her i landet af en virksomhed, der er etableret i udlandet, eller for dennes regning, er den afgiftspligtige køber betalingspligtig for momsen, jf. ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 2. Se afsnit D.A.13.2.2.2 Installering eller montering ML § 46, stk. 1, nr. 2 om installering og montering.

Installering eller montering i mere end et land

EU-domstolen har taget stilling til den momsmæssige behandling af et kabel, der installeres i mere end et land.

Det fremgår af dommen, at beskatningskompetencen i relation til levering og udlægning af et fiberoptisk kabel mellem to EU-lande, som delvis er nedlagt uden for EU's momsområde, tilkommer hvert EU-land pro rata i forhold til kablets længde på dens område. Dette gælder både for så vidt angår prisen for kablet selv og det øvrige materiel som for udgifterne til de tjenesteydelser, der er forbundet med udlægningen af kablet. Se sag C-111/05, NN.

Levering og udlægning af et fiberoptisk kabel mellem to medlemsstater er ikke momspligtig for den del af transaktionen, der udføres i den eksklusive økonomiske zone, på kontinentalsoklen og på åbent hav.

Se også omtalen af dommen C-111/05 i afsnit D.A.2.2 EU's momsområde ML § 2, stk. 2 om EU´s momsområde.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-111/05, NN

Beskatningskompetencen i relation til levering og udlægning af et fiberoptisk kabel mellem to EU-lande, som delvis er nedlagt uden for EU's momsområde, tilkommer hvert EU-land pro rata i forhold til kablets længde på dens område. Dette gælder både for så vidt angår prisen for kablet selv og det øvrige materiel som for udgifterne til de tjenesteydelser, der er forbundet med udlægningen af kablet.

Skatterådet

SKM2017.306.SR

Skatterådet bekræfter, at leveringen af et kabel mellem Danmark og et andet EU-land skal betragtes som levering af en vare med installation og montering. Skatterådet bekræfter, at den del af kablet som installeres (udlægges) på dansk territorium, skal betragtes som leveret i sin helhed til den dansk etablerede medejer af kablet. Skatterådet bekræfter, at den moms, som skal betales for den del af kablet, der er installeret på dansk territorium, skal afregnes af den danske medejer i henhold til reglerne om omvendt betalingspligt.

SKM2016.307.SR

Skatterådet bekræfter, at spørgers levering og installering/montering af lyselementer og reklameudstyr mv. momsmæssigt udgør en samlet leverance, som er en vareleverance. At installeringen/monteringen efter det oplyste udgør ca. 60 pct. af den samlede værdi af leverancen medfører ikke et andet resultat. Da spørger ikke er etableret i Danmark, er spørgers kunde derfor betalingspligtig for momsen på leverancen efter reglerne om levering og installering/montering af varer. Demontering og fjernelse af eksisterende elementer kan ligeledes anses for en del af vareleverancen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.