Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.5.9.2.2.4 Ethvert element, der er installeret, og som ikke kan flyttes, uden at bygningen ødelægges mv.

Ethvert element, udstyr eller maskine, der permanent er installeret i en bygning eller et bygningsværk, og som ikke kan flyttes uden at bygningen eller bygningsværket ødelægges eller ændres. Se momsforordning, artikel 13b, litra d).

Selvom der henvises specifikt til udstyr og maskiner, vil ethvert andet element også kunne falde ind under denne bestemmelse.

Et element, der ellers ville være en løsøregenstand, kan således betragtes som fast ejendom, hvis

1) det er permanent installeret i en bygning eller et bygningsværk på en sådan måde, at det

2) ikke kan flyttes uden at denne/dette ødelægges eller ændres.

1) Permanent installeret

Ved vurdering af om et element er "permanent installeret", er det afgørende, om det forårsager en vis skade på en bygning eller et bygningsværk, hvis det pågældende element fjernes eller flyttes. Der tænkes her på elementer, som er installeret med et bestemt formål i en bygning eller et bygningsværk, og som skal kunne holde i længere tid eller forblive uændrede.

Hvis det er hensigten, at et element installeres med det formål, at elementet er "fastgjort" til bygningen eller bygningsværket, om ikke for altid, så i hvert fald i det pågældende elements normale økonomiske levetid, anses det for at være permanent installeret.
Det er denne fastgørelse (forankring), der skal gøre det umuligt at fjerne elementet, uden at det medfører, at bygningen eller bygningsværket ødelægges eller ændres.

I forbindelse med elementer, som er installeret i bygninger eller bygningsværker, der anvendes til økonomisk virksomhed, vil det være bedre at anvende det objektive kriterium - dvs. ud fra det tidsrum, hvor elementet er installeret - til at afgøre, hvilke typer elementer der kan være installeret permanent. Industriudstyr eller -maskiner har en kortere økonomisk levetid/brugstid end de bygninger eller bygningsværker, hvori de anvendes. Med "permanent" menes der i denne sammenhæng, at elementerne (f.eks. industriudstyr eller -maskiner) anvendes i et vist tidsrum i forbindelse med den økonomiske virksomhed, hvortil de er anskaffet.

2) Ødelægges eller ændres

Med "ødelæggelse og ændring" af en bygning eller et bygningsværk, sigtes der både til den del af bygningen eller bygningsværket, som elementet er forankret til, og til den øvrige del af bygningen eller bygningsværket.

Med "ødelæggelse" menes der sædvanligvis en handling eller proces, som forårsager en sådan skade, at bygningen eller bygningsværket ikke længere findes eller ikke kan repareres.

Begrebet "ødelæggelse" omfatter situationer, hvor bygningen eller bygningsværket påføres alvorlig skade eller undergår en væsentlig fysisk ændring, fordi et element, der er permanent installeret i den/det, fjernes.

Det bemærkes, at et element, der er permanent installeret i en bygning eller et bygningsværk, ikke nødvendigvis skal være fysisk forankret til denne/dette. Eksempelvis anses en meget stor industrimaskine for at være permanent installeret på en fabrik, hvis fabrikken eller en del heraf ødelægges, hvis maskinen fjernes, som følge af maskinens dimensioner og/eller vægt (ifald det er nødvendigt at fjerne fabrikkens tag eller en væg eller mur, for at få maskinen ud).

En "ændring" er mindre drastisk, det er kun hvis bygningen eller bygningsværket ændres i væsentlig grad, at artikel 13b, litra d) kan finde anvendelse.

En ændring anses for uvæsentlig, hvis der efter afmonteringen af et element eller en maskine forekommer spor, mærker, monteringshuller mv. i bygningen eller bygningsværket.

Den indsats eller tid eller de omkostninger, der kræves for at reparere bygningen eller bygningsværket, kan være med til at indikere, om ændringen er væsentlig eller ej. En anden indikator kan være, at elementet ikke kan fjernes, uden at det selv tager skade.

Et element er kun omfattet af artikel 13b, litra d), hvis dets forankring til bygningen eller bygningsværket er stærk nok til at skabe en helhed, der opfylder en bestemt funktion uafhængigt af bygningen, og hvis dets fjernelse vil forårsage betydelig skade på bygningen eller bygningsværket og eventuelt på selve det element, der fjernes.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2018.522.SR

Skatterådet bekræftede, at et udenlandsk selskabs isoleringsarbejde i Danmark kategoriseres som arbejde i forbindelse med fast ejendom.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.