Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.5.9.2.2.3 Ethvert element, der er installeret, og som udgør en integrerende del af en bygning mv.

Ethvert element, der er installeret, og som udgør en integrerende del af en bygning eller et bygningsværk, uden hvilket den pågældende bygning eller det pågældende bygningsværk er ufuldstændig(t), f.eks. døre, vinduer, tage, trapper og elevatorer. Se momsforordningen, artikel 13b, litra c).

Med "integrerende" i denne sammenhæng menes, at bygningen eller bygningsværket ikke ville være fuldstændig(t) uden dette element.

Det vil sige, at et element, der ellers ville være en løsøregenstand, kan betragtes som fast ejendom, hvis det udgør en integrerende del af en bygning eller et bygningsværk.

Når et element installeres i en bygning eller et bygningsværk, betyder det, at det anbringes eller fastgøres på en sådan måde, at det er klar til brug i denne bygning eller dette bygningsværk. Elementet er som regel forankret eller fastgjort til bygningen eller bygningsværket, eller det kan blot være anbragt i den/det, og det vil ofte kunne fjernes eller udskiftes.

Det afhænger af bygningens eller bygningsværkets karakter, om de pågældende elementer skal betragtes som elementer, uden hvilke bygningen eller bygningsværket anses for at være ufuldstændig(t).

Det er bygningens eller bygningsværkets anvendelse, der afgør, hvilke elementer der udgør en integrerende del af den/det. Hvis en bygning f.eks. anvendes til beboelse, skal elementer såsom døre og vinduer, der er installeret i denne bygning, anses for at indgå i en helhed sammen med bygningen, fordi disse elementer er nødvendige for, at bygningen kan betragtes som en bolig. Disse elementer vil ikke nødvendigvis svare til dem, der kræves i en lagerbygning eller fabrik eller i bygningsværker som elværker, broer eller tunneller.

I visse tilfælde vil der være behov for specifikke elementer for at gøre en bygning eller et bygningsværk egnet til en bestemt anvendelse, f.eks. et udsugningsanlæg på en fabrik eller sikringsanordninger i et fængsel.

Med andre ord, hvis disse elementer blev fjernet, og bygningen eller bygningsværket herefter ikke længere kan opfylde det tilsigtede formål eller funktion, vil disse elementer være at anse som en integrerende del af den faste ejendom. Et eksempel herpå kan være vingerne eller andre generatorkomponenter til en vindmølle, da denne vil være ufuldstændig uden.

Elementer, udstyr eller maskiner, som ikke mister deres individuelle karakter eller strukturelle integritet uanset om de er forankret til en bygning eller et bygningsværk eller ej, er blot løsøre i en bygning eller et bygningsværk, der også er fuldstændig(t) uden disse elementer.
Se også D.A.5.9.2.2.4 Ethvert element, der er installeret, og som ikke kan flyttes, uden at bygningen ødelægges mv..

De integrerede elementer har til formål at forbedre eller effektivisere bygningens eller bygningsværkets anvendelse eller udnyttelse som bygning eller bygningsværk.

Hvis et element, der er installeret i en bygning eller et bygningsværk, bidrager til at gøre bygningen eller bygningsværket fuldstændig(t) i betragtning af de almindelige kendetegn ved bygningen eller bygningsværket og den funktion, som den/det skal opfylde, anses elementet for at udgøre en integrerende del heraf.

Eksempler på elementer, der udgør integrerende bygningsdele:

 • Døre
 • Vinduer
 • Tage
 • Trapper
 • Elevatorer
 • Udsugningsanlæg på en fabrik
 • Sikringsanordning i et fængsel
 • Isolering
 • Skillevægge
 • Vægge og gulvbelægninger
 • El-, VVS-, ventilations-, varme- eller kuldeinstallationer

- derimod er de primære installationer som f. eks. kloakrør, faldstammer omfattet af artikel 13b, litra b)

 • Drænsystemer
 • Solceller installeret på en bygning
 • Vinger - og andre generatorkomponenter - på en vindmølle 

  Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

  Skemaet viser relevante afgørelser på området:

  Afgørelse

  Afgørelsen i stikord

  Yderligere kommentarer

  Skatterådet

  SKM2019.291.SR

  Ydelser i form af levering af koblingsdiagrammer, software, koblingsskabe, kabler, kabelveje, softwareinstallering, som alle blev installeret og idriftsat i et palletransportsystem i en lagerbygning i Danmark, havde leveringssted her i landet, da ydelserne vedrørte fast ejendom beliggende i Danmark.

  Den udenlandske leverandør havde hverken etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted her i landet, hvorfra ydelserne blev leveret. Det var derfor leverandørens kunde, som var betalingspligtig for momsen.

  Leveringsstedet for ydelser omfattet af ML (momsloven) § 16, stk. 1, som blev leveret til den udenlandske leverandør, var ikke her i landet, da den udenlandske leverandør hverken havde etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed, eller et fast forretningssted, hvortil ydelserne blev leveret, her i landet.

  Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

  Læs også:
  BEREGNER
  Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
  ,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
  En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
  ,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

  I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
  ,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
  ,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
  SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
  ,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
  ,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
  Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

  ,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

  Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

  Skatteberegnere
  Skattesager
  Befordring
  Rejse
  Erhvervsmæssige udgifter
  Personalegoder
  Lønmodtagere
  Virksomheder
  Ægteskab og samliv
  Børn
  Studerende
  Bolig og fast ejendom
  Motor
  Pension
  Aktier, obligationer og fordringer
  Gaver, legater og gevinster
  Arv og succession
  Arbejde i udlandet
  Flytning til og fra Danmark
  Told og afgift
  ! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.