Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.5.8.2 Administration af fast ejendom

 Indhold

Dette afsnit handler om administration af fast ejendom, der er en momspligtig ydelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Eksempel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Administration af fast ejendom er momspligtig efter momslovens hovedregel om momspligtige transaktioner mod vederlag.

Administration af fast ejendom var tidligere omfattet af fritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 8. Fritagelsen for administration af fast ejendom blev ophævet den 1. januar 2011 ved lov nr. 520 af 12. juni 2009.

Eksempel

Driften af et fælles opnoteringssystem / ventelistesystem for en række boligorganisationer er en aktivitet, der anses som en momspligtig ejendomsadministration, når den der fakturerer ydelsen ikke selv ejer de lejeboliger, som det fælles opnoteringssystem relaterer sig til. Se SKM2011.426.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2011.426.SR

Driften af et fælles opnoteringssystem / ventelistesystem for en række boligorganisationer, er en aktivitet, der hører under begrebet ejendomsadministration, der er momspligtig.

De gebyrer, som boligsøgende skal betale for at blive opført og ajourført på ventelisten er omfattet af momsfritagelsen i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 8, idet gebyret anses for en integreret del af udlejning af den faste ejendom, der er fritaget for moms. Det ændrer ikke på dette forhold, at ventelistesystemet administreres af en administrator og ikke af boligorganisationerne selv, idet det er boligorganisationerne der efter bekendtgørelsen om udlejning af almene boliger har ret til at opkræve gebyret, og gebyret må derfor anses for at være opkrævet af administrator på boligorganisationernes vegne.

Der skal således ikke pålægges moms på de gebyrer, der opkræves af de boligsøgende.

Administrator skal betale moms af det vederlag han modtager for at administrere ventelistesystemet for boligorganisationerne.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.