Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.5.22 Offentlige radio- og fjernsynsforetagenders ikke-kommercielle virksomhed

Dette afsnit handler om momsfritagelse for offentlige radio- og fjernsynsvirksomheders ikke-kommercielle virksomhed.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Baggrund

Lovgrundlag

Momsfritagelsen i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 22, har følgende ordlyd:

"Offentlige radio- og fjernsynsvirksomheders ikke-kommercielle virksomhed."

Regel

Fritagelsen findes i momsdirektivets artikel 132 (1), litra q, og den indebærer, at de indtægter af ikke-kommerciel karakter, som radio- og fjernsynsforetagender opkræver til dækning af udgifterne til deres public service-virksomhed, er momsfritaget.

I praksis betyder dette, at licensafgifter og tilskud, der forudsætningsvis er vederlag for en ydelse i momsmæssig henseende, er momsfritaget. Kommercielle indtægter som fx abonnementsindtægter, reklameindtægter og indtægter fra salg af produktioner er ikke omfattet af momsfritagelsen. 

Bemærk

Da der fra den 1. januar 2022, jf. lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, ikke længere vil blive opkrævet licens eller lignende, vil ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 22, ikke i praksis blive anvendt, medmindre der igen bliver indført en form for licensbetaling til finansiering af offentlig public service-radio- og fjernsynsvirksomhed, der anses for at være vederlag for en ydelse i momsmæssig henseende, og derfor er inden for momslovens anvendelsesområde. En sådan licensbetaling vil være omfattet af momsfritagelsen.

For at undgå tvivl om, hvorvidt indtægter af kommerciel karakter kan være omfattet af fritagelsen for kulturelle aktiviteter, gælder det fortsat efter § 13, stk. 1, nr. 6, at radio- og fjernsynsudsendelser, ikke er omfattet af fritagelsen for kulturelle aktiviteter.

Baggrund

Ved lov nr. 1548 af 18/12/2018, Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love, er det vedtaget at gennemføre en omlægning af den statslige finansiering af public service-virksomhed (radio- og fjernsynsvirksomheder) fra medielicensfinansiering til finanslovsfinansiering.

Loven træder i kraft den 1. januar 2019, idet finansieringen i perioden fra 1. januar 2019 til den 31. december 2021 udover tilskud tillige vil ske ved licensafgifter.

Andelen af finansieringen ved medielicens, der opkræves til og med den 31. december 2021, er omfattet af den gældende danske stand-still bestemmelse, som tillader Danmark at opkræve moms af medielicensen, jf. momssystemdirektivets artikel 370 og bilag X, del A, nr. 2, hvorefter de medlemsstater, der var medlem af fællesskabet den 1. januar 1978, og som pr. samme dato lagde afgift på offentlige radio- og fjernsynsforetagenders virksomhed, kan fortsætte med at gøre dette.

Bestemmelsen indebærer, at såvel indtægter fra licensopkrævning som kommercielle indtægter, så som abonnementsindtægter, indtægter ved "Pay Per View", reklameindtægter og indtægter fra salg af produktioner mv., efter gældende ret er momspligtige. Da der eventuelt kunne opstå tvivl om, hvorvidt visse radio- og fjernsynsudsendelser er "kulturelle aktiviteter", er det i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 6, som indeholder fritagelse af visse kulturelle aktiviteter, anført, at denne fritagelsesbestemmelse ikke omfatter radio- og fjernsynsudsendelser. 

Eventuelle offentlige tilskud falder ikke ind under stand-still bestemmelsen og behandles efter momslovens almindelige regler. Da der ikke i gældende ret findes en fritagelsesbestemmelse, der omfatter sådanne tilskud, vil tilskud, der anses for vederlag for en konkret ydelse, være momspligtige. Generelle offentlige tilskud, der ikke kan anses for vederlag for en ydelse, falder uden for momslovens anvendelsesområde.

Bemærk

EU-Domstolen har i en præjudiciel sag vedrørende Tjekkiets licenssystem (dom af 22. juni 2016 i sag C-11/15, Český rozhlas) fastslået, at den licens, der opkræves efter det tjekkiske system, ikke udgør betaling mod vederlag, og derfor ikke er økonomisk virksomhed. Med andre ord falder den tjekkiske licens uden for momsdirektivets anvendelsesområde. Der er efter afsigelsen af denne dom anlagt en række retssager ved danske domstole, hvor det er gjort gældende, at det strider mod momsdirektivet, når der i Danmark pålægges moms på licensen. Det er vurderingen, at Danmark fortsat kan opkræve moms på licens i overensstemmelse med momsdirektivets stand-still bestemmelse.

Se også

Se også D.A.5.6.2 Kulturelle aktiviteter Kulturelle aktiviteter.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.