Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.5.20.3 Hvilke transaktioner er fritaget for moms?

Momsfritagne transaktioner

Momsfritagelsen omfatter investeringsguld. Momsfritagelsen omfatter både fysisk levering af guld og guld, der er repræsenteret af et værdipapir.

 Da investeringsguld er momsfritaget i Danmark, er erhvervelse af (fysisk) investeringsguld, som konsekvens heraf også fritaget for moms, jf. ML (momsloven) § 35, stk. 1, nr. 1. Se D.A.10.1.5 Levering af guld til Nationalbanken ML § 34, stk. 1, nr. 15.

Tilsvarende gælder for indførsel af (fysisk) investeringsguld, jf. ML (momsloven) § 36, stk. 1, nr. 4. Se D.A.10.3.4 Indførsel af varer, hvor leverancer af tilsvarende varer her i landet er fritaget for moms ML § 36, stk. 1, nr. 4.

 For alle transaktioner, der er omfattet af momsfritagelsen efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 20, 1. pkt., gælder det, at transaktionen skal indebære overdragelse af en ejendomsret eller et tilgodehavende til guldet.

Ifølge Momssystemdirektivets artikel 346 omfatter levering af guld repræsenteret af et værdipapir følgende transaktioner:

  1. Investering, som er repræsenteret af certifikater for allokeret eller ikke-allokeret guld eller som er handlet på guldkonti. Guld repræsenteret af et guldcertifikat eller som er indsat på en guldkonto berettiger i begge tilfælde indehaveren til en vis mængde guld, som er opbevaret i en finansiel institution.
  2. Navnlig guldlån og swaps, som repræsenterer en ejendomsret til - eller et tilgodehavende i investeringsguld. Et guldlån kan anvendes til, f.eks., at finansiere en forarbejdning af guldet. På et guldlån løber renten som på et almindeligt banklån. Formålet er, at låntageren kan beskytte sig mod prisfald gennem at låne og tilbagebetale lånet i  guld i stedet for i kontanter. En swap indebærer en aftale mellem to parter om at bytte betalingsvilkårene indenfor et vist tidsrum. Udtrykket er navnlig indsat med tanke på, at der i fremtiden eventuelt vil blive udviklet andre lignende typer transaktioner, som også er omfattet af gulddirektivet. Udtrykket »navnlig« er indsat i direktivbestemmelsen for at imødese behovet for, at der i fremtiden eventuelt vil blive udviklet andre lignende typer transaktioner, som også er omfattet af særordningen for investeringsguld.
  3. Transaktioner med investeringsguld i form af future- og terminskontrakter, som indebærer overdragelse af en ejendomsret eller et tilgodehavende med hensyn til investeringsguld. Begge typer kontrakter medfører en aftale om at sælge eller at købe en på forhånd fastsat mængde af investeringsguld på et givet tidspunkt og til en fastsat pris.

Sondringen mellem allokeret guld og ikke allokeret guld vedrører primært følgende forhold:

  • Guld i form af allokeret guld ejes af kontohaveren, og indgår ikke i den finansiellevirksomheds balance (formue), medens guld i form af ikke-allokeret guld derimod ejes af den finansielle virksomhed og indgår i virksomhedens balance.
  • Allokeret guld på en guldkonto er identificeret og indvidualiseret fysisk guld, medens ikke-allokeret guld på en guldkonto er garanteret ved den finansielle virksomheds egen beholdning, men ikke nødvendigvis svarende til denne beholdning.

Bemærk, at det ikke er alt guld, der handles via en guldkonto, der er investeringsguld. Guld, hvad enten det handles via guldkonti i form af allokeret guld eller ikke-allokeret guld, skal -  for at der er tale om investeringsguld - opfylde de kumulative betingelser i ML (momsloven) § 73 a. Se D.A.5.20.2 Definition: Investeringsguld.

Formidling

Fritagelsen omfatter tillige formidling af investeringsguld udført af formidlere, der handler i andres navn og for andres regning. Se ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 20, 2. pkt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.