Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.4.10.2.4 Overdragelse og indløsning af vouchere

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvem der er momspligtig i forbindelse med overdragelse og indløsning af vouchere, og om momspligten indtræder på tidspunktet for overdragelsen af voucheren eller på tidspunktet for indløsningen af voucheren.

Afsnittet indeholder:

 • Vouchere til ét formål
 • Vouchere til flere formål.

Se også

Se også:

 • D.A.4.10.2.2 om baggrunden og formålet med EU-reglerne om af vouchere
 • D.A.4.10.2.3.1 om definitionen på en voucher i momsmæssig forstand
 • D.A.4.10.2.3.2 om definitionen på en voucher til ét formål
 • D.A.4.10.2.3.3 om definitionen på en voucher til flere formål
 • D.A.4.10.2.5 om formidling og distribution af vouchere
 • D.A.4.10.2.6 om momsgrundlaget ved salg eller indløsning af vouchere.

Bemærk

Vouchere, der er omfattet af voucherdefinition i de fælles EU-regler, men som er udstedt før den 1. juli 2019, er omfattet af den praksis, der er beskrevet i D.A.4.10.3 Dansk praksis (andre værdikuponer mv.). Se § 9, nr. 8, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

De virksomheder, der ønsker at støtte ret på de fælles EU-regler, kan dog anvende de fælles regler på vouchere udstedt den 1. januar 2019 eller senere. Se artikel 1, nr. 3, og artikel 2, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/1065.

Vouchere til ét formål

Ethvert salg i eget navn af en voucher til ét formål skal anses for et salg af den vare eller den ydelse, som voucheren relaterer sig til. Se ML (momsloven) § 4 a, stk. 1, som indsat ved § 5, nr. 2, i lov nr. 1726 af 27. december 2018. Dette betyder, at hvert salg af voucheren skal momspålægges. Se lovens forarbejder.

Med andre ord anses sælgeren af en voucher til ét formål momsmæssigt som sælger af den underliggende vare eller ydelse.

Selve indløsningen af en voucher til ét formål anses ikke for en selvstændig transaktion. Der skal derfor ikke pålægges moms på det tidspunkt, hvor varen eller ydelsen faktisk leveres til kunden. Med andre ord betragtes den faktiske overdragelse af varerne eller den faktiske levering af ydelserne til gengæld for en voucher til ét formål, som af leverandøren accepteres som hel eller delvis betaling for den underliggende vare eller ydelse, ikke som en momspligtig transaktion. Se ML (momsloven) § 4 a, stk. 1, som indsat ved § 5, nr. 2, i lov nr. 1726 af 27. december 2018. Dette gælder, når der er personsammenfald mellem udsteder af voucheren og indløser.

Med udsteder forstås den person, i hvis navn voucheren er udstedt. Udsteder er ansvarlig overfor kunden i relation til selve voucheren. Det vil sige, at udsteder har ansvaret for, at der er de anførte leverandører, og at voucheren kan benyttes på de anførte betingelser. Selv om udstederen ikke civilretligt er ansvarlig for selve de leverede varer og ydelser, anses udstederen rent momsretligt som den, der har leveret varerne og ydelserne og dermed også som den, der skal indbetale momsen ved overdragelse af voucheren. Se forarbejderne til lov nr. 1726 af 27. december 2018 (Svar på spørgsmål 1 - L 28 A).

Ikke personsammenfald mellem udsteder og indløser

Oftest vil udstederen af en voucher til ét formål være den samme som den indløser, der i sidste led leverer de faktiske varer og ydelser til ihændehaveren af voucheren. Dette behøver dog ikke at være tilfældet, hvis der er indgået en aftale mellem udsteder og en tredjemand om, at tredjemand vil acceptere voucheren som hel eller delvis betaling for den underliggende vare eller ydelse. Dvs. at den pågældende accepterer at være indløser.

Hvis den faktiske leverandør af den underliggende vare eller ydelse ikke er den samme som den, der i eget navn har udstedt voucheren til ét formål, anses leverandøren for at have foretaget en levering af varen eller ydelsen til udsteder. Se ML (momsloven) § 4 a, stk. 3, som indsat ved § 5, nr. 2, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

Når der ikke er personsammenfald mellem udsteder og indløser skal den faktiske leverandør fakturere udstederen af voucheren for leverancen efter faktureringsreglerne i momsloven og momsbekendtgørelsen. Se forarbejderne til lov nr. 1726 af 27. december 2018 (Svar på spørgsmål 1 - L 28 A).

Momsreglerne tilsidesætter ikke den civilretlige aftale, som kunden har indgået med udstederen af voucheren henholdsvis den faktiske leverandør (indløser). Leverandøren vil eventuelt kunne give kunden en kvittering eller lignende for leveringen, men ikke en momsfaktura.

Se også

Se også:

 • A.B.3.3.1 om de momsmæssige regler om fakturering
 • D.A.7.2.5 om tidspunktet for momspligtens indtræden (periodisering).

Vouchere til flere formål

Der skal betales moms af den faktiske overdragelse af varer eller ydelser til gengæld for en voucher til flere formål, som af leverandøren accepteres som hel eller delvis betaling for de underliggende varer eller ydelser. Se ML (momsloven) § 4 b, stk. 1, som indsat ved § 5, nr. 2, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

Med andre ord finder de almindelige momsregler anvendelse på den faktiske overdragelse af de underliggende varer eller ydelser til gengæld for en voucher til flere formål. Der er dog særlige regler for momsgrundlaget. Se D.A.4.10.2.6 Momsgrundlag.

Der skal derimod ikke betales moms af de forudgående overdragelser af voucheren til flere formål. Se ML (momsloven) § 4 b, stk. 1, som indsat ved § 5, nr. 2, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

Se også

Se også:

 • A.B.3.3.1 om de momsmæssige regler om fakturering
 • D.A.4.1 om levering mod vederlag
 • D.A.4.10.2.5 om overdragelse af vouchere i andens navn (formidling og distribution)
 • D.A.7.2.5 om tidspunktet for momspligtens indtræden (periodisering).
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.