Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.4.10.2.2 Formål og baggrund

De hidtidige gældende EU-regler indeholdt ikke fælles regler for den momsmæssige behandling af salg af varer og ydelser ved anvendelse af vouchere. Det har betydet, at EU-landene i tidens løb har udviklet forskellige nationale løsninger.

Den hidtil gældende danske momslovgivning indeholder hverken en definition af ”vouchere” eller specifikke bestemmelser om den momsmæssige behandling heraf.

Momsloven indeholder dog en bestemmelse om forudbetaling af varer og ydelser i ML (momsloven) § 23, stk. 3.

For at sikre en ensartet behandling af vouchere i alle EU-lande har Rådet vedtaget direktiv (EU) 2016/1065 af 27. juni 2016 om ændring af momssystemdirektivets regler for så vidt angår behandlingen af vouchere. EU-reglerne definerer, hvad der skal forstås ved en voucher, og skaber et fælles grundlag for kvalificeringen af, hvor og hvornår vouchere skal pålægges moms. Der indføres også fælles regler for formidling af vouchere.

Direktivets bestemmelser om vouchere er implementeret i dansk lov ved lov nr. 1726 af 27. december 2018. De nye regler i direktivet gælder fra 1. januar 2019, men det fremgår af lovens § 9, at lovens bestemmelser om vouchere har virkning for vouchere, der er udsted fra og med 1. juli 2019.

Direktivets og de nye regler om vouchere i momsloven indebærer blandt andet at visse salg, der efter hidtidig dansk praksis ikke blev anset for en forudbetalinger, og dermed først skulle pålægges moms ved selve leveringen af den pågældende varer eller ydelse, fremover vil blive anset for en såkaldt voucher til ét formål, der skal momsbelægges ved udstedelsen og videresalget af voucheren.

Momsloven indeholder endvidere stadig bestemmelsen om forudbetaling af varer og ydelser i ML (momsloven) § 23, stk. 3, da denne stadigvæk kan være relevant for så vidt angår visse transaktioner.

Se også

Se også:

  • D.A.4.10.2.3 om definitionen af vouchere
  • D.A.4.10.2.4 om den momsmæssige behandling af overdragelse og indløsning af vouchere
  • D.A.4.10.2.5 om formidling og distribution af vouchere
  • D.A.4.10.2.6 om momsgrundlaget ved salg eller indløsning af vouchere
  • D.A.4.10.3 om dansk praksis for vouchere udstedt før 1. januar/1. juli 2019 og for værdikuponer mv., der ikke er omfattet af definitionen på vouchere i EU-regler
  • D.A.7.2.5 om den momsmæssige behandling af forudbetalinger.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.