Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Skal der betales moms i forbindelse med køb og salg af mælkekvoter?

D.A.3.1.4.2.3 Støtteordninger i landbruget

Indhold

Dette afsnit beskriver den momsmæssige behandling af støtteordninger i landbruget.

Afsnittet indeholder:

  • Salg af mælkekvoter
  • Salg og udlejning af sukkerroeleveringsrettighed
  • Præmier for ammekøer, kvier og moderfår samt præmierettigheder
  • Præmier fra handyr
  • Udbetaling af støtte på betalingsrettigheder
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Salg af mælkekvoter

Køb af mælkekvoter indgår som en generalomkostning i købers momspligtige virksomhed og indgår derfor i sælgers økonomiske virksomhed. Salg af mælkekvoter mod vederlag falder altså inden for momslovens anvendelsesområde og er derfor momspligtig. Se SKM2002.71.TSS og afsnit D.A.4.1.5 Levering af ydelser om levering af ydelser.

Salg og udlejning af sukkerroeleveringsrettighed

Salg og udlejning af en sukkerroeleveringsrettighed anses for en momspligtig leverance. Sukkerroerettigheder har altså karakter af immaterielle rettigheder, der knytter sig direkte til den momspligtige virksomhed, da rettigheden er en betingelse for salg af roer til en sukkerfabrik. Se SKM2008.452.SKAT.

Præmier for ammekøer, kvier og moderfår samt præmierettigheder

Præmier for ammekøer, kvier og moderfår falder uden for momslovens anvendelsesområde. Tilsvarende gælder for salg og udlejning af præmierettigheder. Se SKM2003.354.TSS.

Præmier fra handyr

Præmier fra handyr falder uden for momslovens anvendelsesområde. Baggrunden er, at kriteriet for udbetalingen kun er slagtning eller udførsel af dyret, og støtten er derfor ikke udtryk for betaling til den enkelte producent for en konkret leverance. Tilskuddet kan endvidere ikke anses for et tilskud, der er direkte forbundet med priserne for producentens leverancer af kød. Se SKM2008.452.SKAT.

Udbetaling af støtte på betalingsrettigheder

Udbetaling af støtte på betalingsrettigheder falder uden for momslovens anvendelsesområde. Tilsvarende gælder for salg og udlejning af rettighederne. Se SKM2008.452.SKAT.

Se også

Se følgende afsnit for mere information om momspligtige personer og økonomisk virksomhed:

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2011.228.SR

En landbrugsvirksomheds deltagelse i et naturprojekt, som FødevareErhverv yder tilskud til, skulle anses for at være et led i spørgers almindelige landbrugsvirksomhed, og var dermed omfattet af den økonomiske landbrugsvirksomhed.

Der skulle ikke betales moms af de opnåede tilskud fra FødevareErhverv.

Da spørgers deltagelse i naturprojektet blev anset for at være en integreret del af spørgers landbrugsvirksomhed, var der fradragsret for moms af udgifter relateret til projektet i samme omfang som udgifter relateret til den momspligtige landbrugsvirksomhed i øvrigt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.