Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.20.4.4 Udgifter i forbindelse med fast ejendom

Indhold

Dette afsnit beskriver konkursboers fradragsret for moms af udgifter i forbindelse med fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

Udgifter i forbindelse med salg af fast ejendom

Der er ikke fradragsret for moms af udgifter, der direkte kan henføres til salg af fast ejendom, hvor salget er momsfritaget efter ML (momsloven) § 13, stk. 1 nr. 9.

Dette gælder uanset om ejendommen har været anvendt til momspligtig virksomhed eller ej, da salget af ejendommen er momsfritaget.

De udgifter, der kan henføres direkte til salget, er eksempelvis ejendomsmæglersalær, annoncering, vurderingshonorar, berigtigelse af salget (fx udfærdigelse af skøde) mv.

I det omfang, kurators opgaver med behandlingen af boet omfatter sådanne tilsvarende opgaver, skal der ske en opdeling af det samlede kuratorsalær i ydelser af generel karakter og specifikke ydelser vedrørende salget af fast ejendom.

Derimod er kurators kontakt til sagkyndige ikke relateret til salget, men udgør kurators arbejde for boet som led i den generelle afvikling af fallentens virksomhed.

Det bemærkes, at hvis der er tale om salg af en ny bygning eller byggegrund, hvor salget er momspligtigt, er der fradragsret for udgifter, der direkte kan henføres til salget af den faste ejendom.

Virksomhedsoverdragelse

Der er fradragsret for udgifter, der direkte kan henføres til salg af fast ejendom, hvis salget sker som led i hel eller delvis overdragelse af virksomheden, som er momsfri efter ML (momsloven) § 8, stk. 1, 3. pkt. Se afsnit D.A.20.3.2.5 Salg af aktiver som led i hel eller delvis virksomhedsoverdragelse.

Hvis ejendommen sælges som led i hel eller delvis overdragelse af virksomheden, betragtes udgifterne, der kan henføres til salget, som fællesudgifter for den virksomhed eller den del af en virksomhed, der overdrages. Der er fradragsret for disse udgifter i samme omfang, som virksomheden eller dele af virksomheden, der indgår i virksomhedsoverdragelsen, har været momspligtig. Hvis virksomheden kun har momspligtige aktiviteter, er der derfor fuld fradragsret, mens der er delvis fradragsret, hvis virksomheden har både momspligtige og momsfrie eller virksomheden uvedkommende leverancer.

Driftsudgifter mv.

Der er fuld fradragsret for momsen af ejendommens driftsudgifter som eksempelvis, el, lys, varme, rengøring mv., hvis ejendommen udelukkende har været anvendt til brug for virksomhedens momspligtige aktiviteter, herunder fortsat anvendes af konkursboet ved fortsat drift af fallentens virksomhed. Det er eksempelvis tilfældet for en fuld momspligtig virksomheds driftsbygninger eller en udlejningsejendom, hvor hele ejendommen er omfattet af en frivillig momsregistrering.

Hvis ejendommen anvendes til både momspligtige og momsfritagne formål, kan der fratrækkes en andel, der svarer til forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og den samlede omsætning, medmindre udgiften kan henføres direkte til enten den momspligtige eller den momsfritagne aktivitet. Det kan eksempelvis være en udlejningsejendom, hvor en del af ejendommen er omfattet af en frivillig momsregistrering.

Hvis ejendommen anvendes til momspligtige formål og til formål, der ikke vedrører virksomheden, kan der fratrækkes en andel, der skønsmæssigt svarer til brugen til momspligtige formål, medmindre udgifterne vedrører lokaler, der anses for at indgå som en del af selve boligen.

Der er ikke fradragsret, hvis ejendommen udelukkende anvendes til formål, der ikke vedrører konkursboets/virksomhedens momspligtige formål. Det kan eksempelvis være virksomhedsindehaverens private bolig.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.