Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.20.4.2.2 Delvis fradragsret

Indhold

Afsnittet beskriver fradragsretten for moms i konkursboer efter virksomheder med momspligtige og momsfrie aktiviteter.

Afsnittet indeholder:

  • Delvis fradragsret efter pro rata-reglen
  • Delvis fradragsret efter skøn (momspligtig og privat eller ikke økonomisk virksomhed)

Delvis fradragsret efter pro rata-reglen

Hvis den konkursramte virksomhed har haft momspligtige og momsfritagne aktiviteter, har konkursboet kun delvis fradragsret for moms af kuratorsalæret.

Den delvise fradragsret opgøres til den andel, der forholdsmæssigt svarer til den momspligtige omsætnings andel af den samlede omsætning. Ved opgørelsen af omsætningen ses der bort fra omsætningsbeløb, der vedrører levering af investeringsgoder, som har været benyttet i virksomheden, omsætningsbeløb, der vedrører bitransaktioner vedrørende fast ejendom og omsætningsbeløb, som hidrører fra passiv kapitalanbringelse. Fradragsprocenten oprundes til nærmeste hele tal.

Fradragsprocenten beregnes på grundlag af forholdet mellem boets omsætning (uden moms) af varer og momspligtige ydelser, herunder salg af boets aktiver, og boets samlede omsætning i konkursperioden, jf. ML (momsloven) § 38, stk. 1.

Hvis der ikke finder nogen omsætning af varer og momspligtige ydelser sted i konkursperioden, anvendes den fradragsprocent, som har været gældende for virksomheden umiddelbart før konkursen.

Hvis konkursboet er momsregistreret, foretages en foreløbig opgørelse af fradragsprocenten for den enkelte afgiftsperiode på grundlag af omsætningen for det foregående regnskabsår. Efter regnskabsårets udløb foretages en endelig regulering af afgiftstilsvaret.

For konkursboer, der har været momsregistreret i en del af boperioden, opgøres fradragsretten for fællesudgifter, som afholdes efter afmeldelsen, på grundlag af omsætningen i boperioden.

Se også

Se også afsnit D.A.11.4 Delvis fradragsret om delvis fradragsret.

Delvis fradragsret efter skøn (momspligtig og privat eller ikke økonomisk virksomhed)

Hvis virksomheden har haft momspligtige aktiviteter og aktiviteter, der falder uden for momslovens anvendelsesområde, har konkursboet kun fradragsret for den del af kuratorsalæret, der kan henføres til de momspligtige aktiviteter. Det gælder fx for momspligtige personligt drevne virksomheder samt momsregistrerede holdingselskaber. 

Fradragsretten fastsættes her efter et skøn over, hvor stor en del af kurators arbejde, der kan henføres til afviklingen af de momspligtige aktiviteter.  

Hvis der for eksempel er tale om en personligt drevet virksomhed, hvor kurator også har anvendt tid på salg af indehaverens private aktiver, eksempelvis indehaverens bolig, er der ikke fradragsret for den del af kuratorsalæret, der relaterer sig til kurators arbejde med salg af de private aktiver.

Se også

Se også afsnit D.A.11.4.3 Indkøb, der vedrører både momspligtig virksomhed og virksomheden uvedkommende formål ML § 38, stk. 2 og ML § 40, stk. 2 om indkøb, der vedrører momspligtig virksomhed og virksomheden uvedkommende formål ML (momsloven) § 38, stk. 2, og ML (momsloven) § 40, stk. 2. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.