Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.20.3.2.4.2 Rekvirentsalær ved salg på tvangsauktion

Indhold

Dette afsnit beskriver den momsmæssige behandling af rekvirentsalær i forbindelse med tvangsauktioner.

Afsnittet indeholder:

  • Regel

Regel

Når et konkursbo sælger en fast ejendom og løsøre på tvangsauktion, skal køberen ud over auktionsbuddet betale rekvirentens omkostninger ved udlæg og gennemførelse af auktionen, herunder salær til rekvirentens advokat.

Når tvangsauktionen er rekvireret af et konkursbo, er det konkursboets kurator, der varetager konkursboets interesser i forbindelse med tvangsauktionen. Rekvirentsalæret samt eventuelle andre beløb, der opkræves hos tvangsauktionskøberen, tilfalder konkursboet, hvor beløbet medgår til delvis dækning af det endelige kuratorsalær, som kurator opkræver hos konkursboet ved afslutning af bobehandlingen.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at rekvirentsalæret - på samme måde som ved godtgørelse af sagsomkostninger i civile retssager - ikke er vederlag for levering af varer og ydelser fra rekvirent til køber. Køber pålægges alene at betale de omkostninger, som rekvirenten har i forbindelse med tvangsauktionen.

Konkursboets omkostninger skal derfor opgøres med nettovirkningen for boet. Det vil sige, at når boet kan fradrage momsen af omkostningerne ved salget fuldt ud, skal omkostningerne opgøres uden momsbeløbet. Hvis boet ikke har fradragsret eller kun delvis kan fradrage moms af de nævnte omkostninger, opgøres omkostningerne inkl. den ikke fradragsberettigede moms.

Konkursboet skal ikke udstede faktura med beregning af moms af rekvirentsalær mv., som opkræves hos auktionskøberen.

Bemærk

Der er ikke fradragsret for moms af udgifter, der direkte kan henføres til salg af fast ejendom, hvor salget er momsfritaget efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 9. Se afsnit D.A.20.3.2.5 Salg af aktiver som led i hel eller delvis virksomhedsoverdragelse og D.A.11.1.3.4 Ikke vedrøre momsfritagne transaktioner.

Udgifter i forbindelse med hel eller delvis virksomhedsoverdragelse anses for at vedrøre den økonomiske virksomhed, der overdrages. Der er derfor fradragsret for moms af sådanne udgifter i samme omfang, som den løbende drift af virksomheden giver ret til momsfradrag. Se afsnit D.A.11.1.3.2.4 Momsfri virksomhedsoverdragelse om virksomhedsoverdragelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.