Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.20.3.2.3 Salg af pantsatte aktiver i fri handel (underhåndssalg)

Indhold

Dette afsnit beskriver den momsmæssige behandling i forbindelse med boets administration og salg af pantsatte aktiver.

Afsnittet indeholder:

  • Honorar ved salg af pantsatte aktiver
  • Panthaverregnskab
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Honorar ved salg af pantsatte aktiver

Ved underhåndssalg forstås salg i fri handel i modsætning til salg på tvangsauktion.

Når konkursboet sælger pantsatte aktiver ved underhåndssalg, beregnes oftest et eller flere honorarer for kurators bistand med administration og salg af de pantsatte aktiver. Disse honorarer fratrækkes i panthaverregnskabet ved opgørelse af panthaverens andel af salgsprovenuet.

Honorarerne er udtryk for, at der ved beregning af panthaverens provenu, skal fratrækkes et beløb til dækning af boets omkostninger ved administration og salg af den pantsatte genstand, således at de øvrige kreditorer ikke bliver belastet med denne udgift. Honorarerne indgår som et aktiv i konkursboet, som herved kan anvendes til delvis dækning af det endelige kuratorsalær.

Panthaverregnskab

Panthaverregnskabet omfatter de samlede indtægter og udgifter ved bestyrelse af den pantsatte genstand. Opgørelsen har betydning for beregning af provenuet til panthaverne eller det underskud, som køberen af genstanden skal betale, jf. konkurslovens § 87. Panthaverregnskabet er således udtryk for over- eller underskuddet ved konkursboets bestyrelse af den pantsatte genstand.

Indtægter og udgifter skal indgå i panthaverregnskabet med de nettobeløb, som konkursboet har modtaget og betalt. Det betyder, at salgsmoms, som konkursboet opkræver, og moms af udgifter vedrørende den pantsatte genstand, som konkursboet har fradragsret for, ikke skal indgå i panthaverregnskabet, men alene i konkursboets momsregnskab, som danner grundlag for konkursboets angivelse af moms til Skattestyrelsen.

Hvis konkursboet har fuld fradragsret for moms af udgifterne vedrørende den pantsatte genstand, får boet momsen refunderet ved angivelse af beløbet som købsmoms på boets momsangivelse. Konkursboets samlede udgifter udgør derfor de afholdte udgifter ekskl. moms. Panthaverregnskabet vil derfor ikke indeholde moms.

Hvis konkursboet ikke har fradragsret eller kun har delvis fradragsret for moms af de udgifter, der afholdes vedrørende den pantsatte genstand, udgør boets udgifter de afholdte udgifter inkl. den ikke-fradragsberettigede moms. Hverken panthaver eller køber har fradragsret for denne moms. Momsbeløbet må derfor ikke fremgå af panthaverregnskabet.

Konkursboet skal ikke opkræve moms af honorarerne, som indgår i panthaverregnskabet, da konkursboet ikke har leveret en ydelse til panthaveren. Se SKM2002.515.LSR. Kurators honorar for arbejde med administration og salg af de pantsatte effekter, indgår i det samlede kuratorsalær, som kurator opkræver hos konkursboet ved konkursboets afslutning. Kurator skal beregne moms af dette salær.

Hvis kurator udsteder særskilt faktura til panthaveren for sit arbejde med administration og salg af pantsatte genstande, skal kurator beregne moms heraf, da kurator i så fald anses for at have foretaget en momspligtig leverance til panthaveren. Momsen af denne faktura skal ikke indgå i boets momsregnskab.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer 

Landsskatteretskendelser

SKM2002.515.LSR

Sagen vedrørte kurators bistand i forbindelse med afhændelse af et konkursbos pantsatte faste ejendomme i fri handel.

Den del af kurators vederlag, som kunne henføres til bistanden, måtte anses for vederlag for en ydelse til konkursboet. Levering mod vederlag.

Derimod kunne hverken kurator eller konkursboet anses for at have leveret ydelser til panthaverne i forbindelse med afhændelsen af ejendommene. Ikke levering mod vederlag.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.