Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Har man pligt til at bruge brugtmomsordningen?

D.A.18.1 Kort om brugtmomsordningen

Formålet med brugtmomsordningen er at undgå dobbelt opkrævning af moms.

Hvis en momspligtig videreforhandler køber en brugt vare hos en person, der ikke er momspligtig (fx en privatperson eller en momsfritaget virksomhed), har videreforhandleren ikke opnået momsfradrag ved købet.

Der er ikke mulighed for at få fradrag for den moms, der oprindeligt er blevet betalt. Den tidligere ejer kan heller ikke opkræve moms i forbindelse med salget til videreforhandleren.

Efter de almindelige momsregler skal en momspligtig videreforhandler opkræve moms af hele det vederlag, som han modtager for varen ved videresalget, uanset om videreforhandleren har opnået momsfradrag ved købet eller ej. 

De almindelige momsregler medfører altså, at der kan blive betalt moms flere gange af samme vare.

Ved at anvende brugtmomsordningen kan videreforhandleren undgå en sådan dobbeltbeskatning. Brugtmomsordningen giver nemlig sælgeren mulighed for kun at beregne moms af avancen (dvs. fortjenesten) i stedet for af hele salgsprisen. Se afsnit D.A.18.4 Beregning af moms ved salg af brugte varer (undtagen personmotorkøretøjer), kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter ML § 70.

Ved salg af brugte personmotorkøretøjer får sælgeren mulighed for at foretage et beregnet momsfradrag, selv om der ikke er opkrævet moms i forbindelse med købet. Se afsnit D.A.18.5 Beregning af moms ved salg af brugte personmotorkøretøjer ML § 71.

Brugtmomsordningen blev indført den 1. juli 1994. Den 1. januar 1995 blev der foretaget nogle justeringer af, hvilke typer af indkøb, der kan omfattes af ordningen.

Reglerne om brugtmomsordningen findes i ML (momsloven) §§ 69 -71, der implementerer momssystemdirektivets artikel 311-343.

Bemærk

Brugtmomsordningen er frivillig. Brugte varer kan derfor også sælges efter momslovens almindelige regler. Videreforhandleren skal senest i forbindelse med udstedelse af faktura tilkendegive, om den enkelte vare sælges efter brugtmomsreglerne. Se afsnit D.A.18.4.4 Mulighed for at anvende momslovens almindelige regler om muligheden for at anvende momslovens almindelige regler, når en brugt vare har været henført til brugtmomsordningen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.