Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.17.1 Kort om særordning for rejsebureauer

Særordningen for rejsebureauer er en fælles EU-ordning, jf. Momssystemdirektivets artikler 306-310.

Ordningen har været gældende i Danmark siden den 1. januar 2011. Se lov nr. 520 af 12. juni 2009 og lov nr. 1361 af 8. december 2010. Samtidig blev den hidtidige momsfritagelse for rejsebureauvirksomhed ophævet. Se evt. Momsvejledning 2010-2, afsnit D.11.16, for en beskrivelse af den ophævede momsfritagelse.

Se tillige vejledning om "Særordning for rejsebureauer".

Særordningen for rejsebureauer anvendes på transaktioner inden for EU udført af rejsebureauer, der handler i eget navn over for den rejsende, og som til rejsens gennemførelse anvender leveringer af varer og ydelser, der foretages af andre afgiftspligtige. Se ML §§ 67 - 68 a samt afsnit D.A.17.3 Virksomheder, der skal anvende særordningen for rejsebureauer ML § 67.

De omhandlede transaktioner, som udføres af rejsebureauerne med henblik på gennemførelse af en rejse, anses som én enkelt ydelse. Se afsnit D.A.17.4 Ydelser, der er omfattet af særordningen for rejsebureauer ML § 67, stk. 1, og ML § 67 a.

I modsætning til de almindelige principper for momsordningen skal rejsebureauet ikke beregne momsen af det samlede vederlag (kundens betaling), som rejsebureauet modtager for pakkerejsen, men på grundlag af rejsebureauets fortjenstmargen. Se afsnit D.A.17.6 Momsgrundlaget ML § 67 c.

Ordningen gør det muligt for rejsebureauerne at betale momsen af alle deres ydelser i ét EU-land. Uden særordningen ville rejsebureauerne være pligtige til at lade sig registrere og betale moms i alle de EU-lande, hvor de enkelte ydelser, som de leverer som led i deres virksomhed, har leveringssted.

Eksempelvis vil indlogering på hotel, som rejsebureauet indkøber i eget navn og videresælger som en del af en pakkerejse til den rejsende, have leveringssted i det land, hvor hotellet er beliggende. Uden særordningen ville rejsebureauet derfor være forpligtet til at lade sig registrere i alle de EU-lande, hvor de køber og videresælger hotelophold.

Leveringsstedet for de ydelser, som er omfattet af særordningen for rejsebureauer, er det sted, hvor rejsebureauet har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed (etableringslandet) eller har et fast forretningssted, hvorfra ydelserne leveres. For rejsebureauer, der er etableret i Danmark, er leveringsstedet derfor her i landet, også selv om rejsen foregår uden for Danmark. Se afsnit D.A.17.5 Leveringsstedet for rejsebureauydelsen ML § 67 b.

Rejsebureauet har ikke fradragsret for moms af de indkøbte ydelser. Virkningen af særordningen er derfor den, at den rejsendes forbrug bliver beskattet i forbrugslandet, dvs. på destinationen for rejsen. Kun rejsebureauets fortjenstmargen bliver beskattet i etableringslandet. Se afsnit D.A.17.9 Fradrag for moms ML § 68.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.