Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.16.3.6.5 Rettelse (rettelsesangivelse) og periodisering

Afsnittet indeholder:

  • Perioder til og med 1. halvår 2021

  • Perioder fra og med 2. halvår 2021.

Perioder til og med 1. halvår 2021

Reglerne om rettelse af momsangivelser for perioder til og med den anden afgiftsperiode i 2021 er uændrede i forhold til de før 1. juli 2021 gældende regler. Se momsforordningens artikel 61, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026, som ændret ved gennemførelsesforordning 2020/1112 (EU).

Om reglerne, se D.A.16.2.5.5.

Perioder fra og med 2. halvår 2021

Hvis det er nødvendigt at foretage ændringer af momsangivelsen efter indsendelsen, medtages sådanne ændringer i en efterfølgende angivelse inden 3 år efter den dato, hvor den oprindelige angivelse skulle indsendes i henhold til ML (momsloven) § 66 g, stk. 1, 3. pkt., eller ML (momsloven) § 66 p, stk. 1, 3. pkt. Den efterfølgende momsangivelse skal angive det relevante forbrugsmedlemsland, afgiftsperioden og det momsbeløb, der skal ændres.

Se ML (momsloven) § 66 g, stk. 2, og ML (momsloven) § 66 p, stk. 4, som ændret/indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, artiklerne 365, 369g og 369t i Momssystemdirektivet, som ændret/indsat ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455, og momsforordningens artikel 61, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026, som ændret ved gennemførelsesforordning 2020/1112 (EU).

Indsendelse af ændringer skal dog ske direkte til det relevante forbrugsmedlemsland, hvis den afgiftspligtige person (eller dennes formidler) har indsendt den afgiftspligtige persons endelige momsangivelse. Dvs. angivelsen for den sidste periode, hvor den afgiftspligtige person var registreret i den pågældende særordning i det pågældende identifikationsmedlemsland. Se D.A.16.3.6.2 Sidste angivelse.

Bemærk

Bemærk, at de nævnte bestemmelser i momsloven, direktivet og momsforordningen alene er en bestemmelse om, at der ikke kan indsendes særskilte rettelsesangivelser. Bestemmelserne betyder, at rettelsesangivelser skal indgives som tillæg til en ordinær angivelse for en senere periode. Se i denne retning også bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2020/194, der fastsætter, hvilke oplysninger Skatteforvaltningen skal videresende til de andre EU-lande. Bestemmelserne ændrer ikke på periodiseringsbestemmelse, dvs. bestemmelserne om hvilken afgiftsperiode som leveringerne skal henføres til.

Indsendelse af ændringer senere end 3 år efter den dato, hvor den oprindelige angivelse skulle indsendes, skal ske direkte til det relevante forbrugsmedlemsland. Forbrugsmedlemslandets regler om genoptagelse, herunder frister, finder anvendelse.

Se også

  • A.A.8.3 Ændringer vedrørende moms og afgifter
  • D.A.7 Momspligtens indtræden (periodisering)
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.