Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.14.3 Valgfri registrering ML § 49

Indhold

Dette afsnit omhandler valgfri registrering. Se ML (momsloven) § 49.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Mulighed for registrering
  • Tidsmæssig betingelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 49 har følgende ordlyd:

"Den, der erhvervsmæssigt leverer varer og ydelser, og som efter § 48 er undtaget fra registreringspligten, kan vælge at lade sig registrere. Muligheden for registrering gælder også afgiftspligtige personer, der er etableret her i landet, og som driver virksomhed med levering af varer og ydelser, men som alene har leverancer i udlandet. Afgiftspligtige personer, der hverken er etableret her i landet eller har leverancer her, kan ikke registreres.

Stk. 2. Registrering efter stk. 1 skal omfatte en periode på mindst 2 kalenderår."

Mulighed for registrering

En momspligtig person, der efter bestemmelserne i ML (momsloven) § 48 ikke behøver at lade sig momsregistrere, kan alligevel vælge at blive momsregistreret og betale moms. Se ML (momsloven) § 49, stk. 1.

En momspligtig person, der er etableret her i landet, men som alene driver virksomhed med levering af varer og ydelser i udlandet, har også mulighed for, at blive momsregistreret. Se ML (momsloven) § 49, stk. 1. Se evt. tillige D.A.11.1.3.6 Udgifter vedrørende leverancer udført i udlandet ML § 37, stk. 1 om fradragsret ved leverancer i udlandet.

En momspligtig person, der hverken er etableret her i landet eller har leverancer her, kan ikke blive momsregistreret. Se ML (momsloven) § 49, stk. 1.

Bemærk

Bemærk, at der efter ML (momsloven) § 49, stk. 1, 1. pkt., alene er adgang til valgfri registrering for virksomheder, der efter § 48 er undtaget fra registreringspligten. Udenlandske virksomheder, der er undtaget fra registreringspligten efter § 47, stk. 2, 3. pkt., har ikke adgang til valgfri registrering. Om § 47, stk. 2, 3. pkt., se evt. D.A.14.1.5 Udenlandske virksomheder, der har momspligtige aktiviteter i Danmark ML § 47, stk. 2.

Tidsmæssig betingelse

En valgt momsregistrering skal omfatte en periode på mindst to kalenderår, jf. ML (momsloven) § 49, stk. 2.

Hvis en momspligtig person lader sig registrere efter ML § 49 den 1. september år 1, kan den pågældende tidligst lade sig afmelde pr. 1. januar år 3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2020.515.ØLR

Sagen angik, om SKAT var berettiget til som sket at afmelde et kommanditselskab fra momsregistrering med den begrundelse, at selskabet der ubestridt ikke foretog momspligtige leverancer i Danmark ikke var etableret her i landet i momsmæssig henseende, jf. momslovens § 49, stk. 1, 3. pkt.

Sagen blev behandlet skriftligt for landsretten.

Landsretten udtalte, at efter en samlet vurdering af det for landsretten foreliggende, herunder de omstændigheder, som var nævnt i byrettens begrundelse, fandt landsretten det ikke godtgjort, at selskabet var etableret i Danmark i momsmæssig henseende, da SKAT den 22. december 2015 traf afgørelse om afmeldelse af selskabets momsregistrering. Det, som selskabet havde anført, kunne ikke føre til en anden vurdering. Landsretten bemærkede herved, at selskabet ikke ud over en skriftlig vidneerklæring fra en speditør, havde ført bevis for det, som var oplyst i selskabets skriftlige indlæg.

Landsretten tiltrådte på den baggrund, at SKAT var berettiget til at afmelde selskabets momsregistrering, jf. momslovens § 49, stk. 1, 3. pkt. 

 Stadfæstelse af SKM2019.385.BR

Skatterådet

SKM2016.81.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at en tysk dentalvirksomheds salg af dentalprodukter til danske tandlæger vil have momsmæssigt beskatningssted i Danmark. Skatterådet kan ikke bekræfte, at den tyske virksomhed kan anses for at overføre varerne til sig selv i Danmark. Skatterådet finder derfor, at det ikke er virksomheden, men virksomhedens danske kunder, der foretager de momspligtige erhvervelser her i landet. SKAT udtaler vejledende, at den tyske virksomhed ikke kan blive momsregistreret i Danmark.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.