Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.14.2.3 Blindes salg ML § 48, stk. 2, nr. 1

Indhold

Dette afsnit omhandler fritagelse for registrering af blindes salg. Se ML (momsloven) § 48, stk. 2, nr. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Afmeldelse fra registrering.

Regel

Virksomheden skal ikke registreres og betale moms af blindes salg af varer og ydelser, når salget ikke overstiger 170.000 kr. årligt. Se ML (momsloven) § 48, stk. 2, nr. 1.

Ordet "årligt" i bestemmelsen henviser ikke til kalenderåret, men til en periode på 12 sammenhængende måneder. Som udgangspunkt betragtes tidspunktet for virksomhedens start som begyndelsen af 12 måneders perioden. Se SKM2003.14.TSS.

Pligten til at lade sig registrere efter ML (momsloven) § 48, stk. 2, nr. 1, gælder alle, der har en forventning om, at den årlige omsætning overstiger 170.000 kr. eksklusiv moms.

Kun i de tilfælde, hvor denne forventning ikke er til stede ved virksomhedens påbegyndelse, kan virksomheden undlade at lade sig registrere.

Hvis det senere viser sig, at omsætningen alligevel vil overstige 170.000 kr. årligt, skal virksomheden anmelde sig til registrering, og der skal betales moms af det salg, der sker efter registreringstidspunktet. Anmeldelsen til registrering skal ske på det tidspunkt, hvor det er åbenbart, at omsætningen vil overstige 170.000 kr. årligt.

Afmeldelse fra registrering

Afmeldelse fra registrering kan kun ske, hvis der er en klar forventning om, at omsætningen ikke vil overstige 170.000 kr. årligt.

Det er kun i forbindelse med opstart af en virksomhed, hvor det forventes, at omsætningen ikke vil overstige 170.000 kr. årligt, at der kan blive tale om, at der ikke skal betales moms af en del af omsætningen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.