Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.13.2.2.6 CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater ML § 46, stk. 1, nr. 6

Indhold

Dette afsnit handler om omvendt betalingspligt for moms, når der leveres ydelser i form af CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater. Se ML § 46, stk. 1, nr. 6, som ændret ved lov nr. 578 af 4. maj 2015, § 3.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Administrative regler.

Regel

Aftageren er omvendt betalingspligtig for moms, når aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater fra en virksomhed, etableret her i landet. Se ML § 46, stk. 1, nr. 6, som ændret ved lov nr. 578 af 4. maj 2015, § 3.

Følgende transaktioner er omfattet af den omvendte betalingspligt for moms:

 • Ydelse i form af CO2-kvote:
  • Bevis for retten til at udlede 1 ton CO2 i en nærmere angivet periode,
  • og som kan omsættes via elektroniske kvoteregistre i Danmark og i udlandet.
 • Ydelse i form af CO2-kreditter:
  • Investering i projekter for bæredygtig energi, klima og miljø,
  • der udmåles til et tilgodehavende på en reduceret mængde af den globale udledning af drivhusgasser,
  • der svarer til 1 ton CO2,
  • og som på dette grundlag kan ombyttes til CO2-kvoter
  • og kan omsættes via elektroniske kvoteregistre i Danmark og i udlandet.
 • Ydelse i form af gas- eller elektricitetscertifikater.

Se

 • Lov om CO2-kvoter, jf. LBK nr. 1095 af 28. november 2012,
  •  herunder især:
 • Definitionerne i lovens § 2, nr. 5 og 14.
 • Erhvervs- og Vækstministeriets administration
  • af danske konti i det elektroniske EU-register og
  • af et elektronisk Kyoto-register i lovens §§ 21-23.

Administrative regler

Nedenfor følger henvisninger til administrative regler i tilknytning til omvendt betalingspligt for moms ved levering af CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater:

Leverandøren af CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater til en køber, der er betalingspligtig for momsen

Leverandøren af CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater til en køber, der er betalingspligtig for momsen, er underlagt særlige oplysningskrav til faktura. Se momsbekendtgørelsens § 60.

Leverandøren har bogføringspligt. Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 10, nr. 3.

Leverandøren skal i momsangivelsens rubrik C angive indenlandske leverancer af CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater, der er omfattet af omvendt betalingspligt for moms af CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 6. Se momsbekendtgørelsens § 77, stk. 7, der henviser til momsbekendtgørelsens § 74, stk. 10, nr. 3.

Den betalingspligtige person

Den betalingspligtige person har en særskilt registreringspligt, hvis vedkommende i forvejen ikke er momsregistreret på et andet grundlag. Se ML (momsloven) § 50 b.

Der er fikseret angivelsesperiode og -frister efter ML (momsloven) § 57, stk. 3 (kvartalet) ved særskilt registrering efter ML (momsloven) § 50 b. Se ML (momsloven) § 64, stk. 1, der henviser til ML § 50 b og § 57, stk. 3.

Der er også bogføringspligt. Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 3.

Den betalingspligtige person skal på momsangivelsen angive den (omvendt) betalingspligtige moms som udgående afgift (salgsmoms) og skal, forudsat CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikateranvendes til momsmæssigt formål, angive det samme beløb som indgående afgift (købsmoms). Se afsnit A.B.4.2.1.2 Angivelse og betaling af moms efter hovedreglerne og ML (momsloven) § 57, stk. 1.

Se også

Se også om krav til fakturering, bogføring og regnskab, der generelt ligger til grund for omvendt betalingspligt for moms efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 1-11:

Bemærk

Det er indenlandsk handel med ydelser i form af CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater, der er omfattet af omvendt betalingspligt for moms efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 6.

Hvis der fra udlandet leveres ydelser i form af CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater til Danmark, vil leveringsstedet for ydelsen være Danmark efter hovedreglen for grænseoverskridende leverancer af ydelser i den danske momslov ML (momsloven) § 16, stk. 1. Den danske afgiftspligtige person, der som kunde aftager ydelserne, vil også i dette tilfælde være omvendt betalingspligtig for moms af ydelserne, men her efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 3.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.