Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.13.2.2.1 Trekantshandel ML § 46, stk. 1, nr. 1

Indhold

Dette afsnit handler om omvendt betalingspligt for moms, når en afgiftspligtig person i Danmark som slutbruger af varer har fået leveret varerne fra en oprindelig leverandør i et andet EU-land via en mellemhandler i et tredje EU-land. Se ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Eksempel på omvendt betalingspligt for moms ved trekantshandel
  • Administrative regler.

Regel

En momsregistreret virksomhed er omvendt betalingspligtig for moms af varer, når virksomheden får leveret varerne fra et andet EU-land som led i en trekantshandel. Se ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 1.

Trekantshandel er:

  • Varehandel inden for EU,
  • hvor en afgiftspligtig person i EU-land nr. 1,
  • via en afgiftspligtig person som mellemhandler i EU-land nr. 2,
  • leverer varer til en afgiftspligtig person i EU-land nr. 3
    • som den endelige slutbruger og omvendt betalingspligtige for moms af varerne.

Bemærk

Handel med ydelser er ikke omfattet af trekantshandel.

Eksempel på omvendt betalingspligt for moms ved trekantshandel

En afgiftspligtig person i Danmark køber varer af en afgiftspligtig person i Tyskland. Den afgiftspligtige person i Tyskland har ikke varerne og køber derfor varerne af en afgiftspligtig person i Frankrig. Den afgiftspligtige person i Frankrig sender varerne direkte til Danmark. 

Det er den afgiftspligtige person i Danmark, der som slutbruger er omvendt betalingspligtig for moms ved erhvervelse af varerne. Den afgiftspligtige person i Tyskland indgår i trekantshandlen som mellemhandler af varerne og bliver derfor ikke registreringspligtig eller betalingspligtig for moms i Danmark.

Se om betingelserne for fritagelse for dansk moms ved trekantshandel i ML (momsloven) § 35, stk. 1, nr. 2, og afsnit D.A.10.2 Erhvervelser ML § 35.

Administrative regler

Nedenfor følger henvisninger til administrative regler i tilknytning til trekantshandel med varehandel inden for EU, når leveringsstedet er i Danmark, eller levering sker via Danmark til et andet EU-land:

Udenlandsk afgiftspligtig person, der leverer varer til Danmark ved trekantshandel

En udenlandsk afgiftspligtig person, der som mellemhandler leverer varer til Danmark ved trekantshandel, kan undlade at blive registreret for moms i Danmark og betale dansk moms ved at opfylde krav til angivelse og oplysning af leverancen efter den nationale lovgivning i sit eget EU-land, der svarer til de danske regler på området. Se momsbekendtgørelsens §§ 106-107, som ændret ved bekendtgørelse nr. 542 af 1. maj 2019.

Der er særlige oplysningskrav til fakturaen. Se momsbekendtgørelsens § 59.

Dansk afgiftspligtig person, der som slutbruger er betalingspligtig for moms ved trekantshandel

En dansk afgiftspligtig person, der som slutbruger er betalingspligtig for moms ved trekantshandel, har bogføringspligt. Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 4, og § 108.

Dansk afgiftspligtig person, der som mellemhandler leverer varer til et andet EU-land ved trekantshandel

En dansk afgiftspligtig person, der som mellemhandler leverer varer til et andet EU-land ved trekantshandel, har angivelsespligt, så mellemhandleren kan frigøre sig for den potentielle betalingspligt for moms i forhold til en endelig slutbruger af varerne i et andet EU-land. Se afsnit A.B.4.2.2.2 Leverancer af varer ved trekantshandel inden for EU samt momsbekendtgørelsens § 106, jf. momsbekendtgørelsens §§ 97-98. 

Se også

Se også om krav til fakturering, bogføring og regnskab, der generelt ligger til grund for omvendt betalingspligt for moms efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 1-11:

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.