Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Er der momsfradrag på fodboldbilletter?

D.A.11.5.7.1 Underholdning ML § 42, stk. 1, nr. 5

Indhold

Virksomheder kan ikke fradrage moms af indkøb mv., som vedrører underholdning.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Eksempler
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Moms af udgifter til underholdning er ikke fradragsberettiget. Se ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 5.

Eksempler

Der er flere eksempler fra retspraksis på vurderingen af, hvornår der er tale om underholdning. Følgende tilfælde er ikke underholdning:

  1. Fodboldbilletter
  2. Underholdning i storcenter

Ad a) Fodboldbilletter

Afgørelsen af, om hvorvidt der kan foretages fradrag for moms af det beløb, som en sponsor har betalt for billetter mv. i forbindelse med sponsorkontrakter, må træffes på grundlag af den brug, som sponsor har gjort af billetterne. Det forhold, at billetter giver adgang til underholdning i form af fodboldkampe, medfører ikke i sig selv, at købet af dem vedrører "underholdning", jf. ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 5. Se SKM2006.398.HR.

Ad b) Underholdning i storcenter

Den brug, som storcenterforeningen gør af de omhandlede udgifter, kan ikke karakteriseres som underholdning efter ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 5. En storcenterforenings udgifter til underholdning af storcentrets kunder, har en direkte tilknytning til og er en forudsætning for de ydelser, som storcenterforeningen i medfør af ML § 4 leverer til storcenterforeningens medlemmer. Storcenterforeningen har altså fradrag for moms af udgift til underholdning af centrets kunder. Se SKM2009.666.LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2006.398.HR

Sagen handlede om i hvilket omfang der kunne foretages fradrag for moms af det beløb, som B A/S (sponsor) havde betalt for billetter mv. i forbindelse med sponsorkontrakter. Højesteret fandt at der måtte træffes afgørelse på grundlag af den brug, sponsor havde gjort af billetterne.
Det forhold, at billetterne gav adgang til underholdning i form af fodboldkampe, medførte ikke i sig selv, at købet af dem vedrørte "underholdning", jf. ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 5.

Højesteret stadfæstede i SKM2006.398.HR landsrettens dom SKM2003.401.ØLR for så vidt angik punktet vedrørende underholdning.

Landsskatteretsafgørelser

SKM2009.666.LSR

Sagen handlede om en storcenterforenings fradragsret for købte ydelser. Retten fandt at det afgørende for en fradragsret var den brug, som storcenterforeningen har gjort af ydelserne. Retten finder endvidere, at de omhandlede udgifter havde en direkte tilknytning til og var en forudsætning for de ydelser, som storcenterforeningen i medfør af ML (momsloven) § 4 leverede til dens medlemmer. De omhandlede udgifter måtte derfor for storcenterforeningen anses for at være af strengt erhvervsmæssig karakter. Retten fandt derfor ikke, at den brug, som storcenterforeningen gjorde af de omhandlede udgifter, kunne karakteriseres som underholdning i henhold til ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 5. Storcenterforeningen havde altså fradrag for moms af storcenterforeningens udgift til underholdning af centrets kunder.

Landsskatteretten ændrede det tidligere bindende svar i SKM2008.419.SR.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.