Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.11.4.4.6 Opførelse af bygninger ML § 39, stk. 1

Indhold

Den delvise fradragsret for moms ved opførelse af bygninger med blandede lokaler, kan beregnes på grundlag af et skøn. Skønnet udøves på grundlag af etageareal, når lokalerne er af samme standard. Der er dog ikke fradragsret for moms vedrørende opførelse af lokaler, der er en del af boligen, ligesom der ikke er momsfradrag for lokaler, der anvendes til momsfri udlejning. Se ML (momsloven) § 39, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Udøvelse af skønnet i ML (momsloven) § 39
  • Virksomhedens lokaler.

Regel

Moms vedrørende opførelse af bygninger, som udover lokaler for den momsregistrerede virksomhed også omfatter andre lokaler, kan fradrages med den del af den samlede moms på bygningen, som byggeomkostningerne for virksomhedens lokaler skønnes at udgøre i forhold til de samlede byggeomkostninger.

ML (momsloven) § 39 omhandler altså opgørelse af delvis fradragsret for moms ved opførelse af bygning, hvor der er blandede lokaler, dvs. lokaler udelukkende anvendt til momspligtig aktivitet og lokaler udelukkende anvendt til ikke-momspligtig aktivitet.

"Bygninger med blandede lokaler", er bygninger hvor der er lokaler, som udelukkende anvendes til enten

  • momspligtige aktiviteter, eller
  • ikke-momspligtige aktiviteter.

ML (momsloven) § 38 omhandler derimod opgørelse af delvis fradragsret for moms, hvor der tale om blandet anvendte lokaler, dvs. både momspligtig og ikke-momspligtig aktivitet i lokalet. Se afsnit D.A.11.4.4.5 Sondring mellem ML § 38 og ML § 39 om sondringen mellem ML (momsloven) § 38 og ML (momsloven) § 39.

Udøvelse af skønnet i ML (momsloven) § 39

Ifølge ML § 39 skal den delvise fradragsret for moms vedrørende opførelse mv. af bygninger, hvor der er blandede lokaler, opgøres efter et skøn over byggeomkostningerne for virksomhedens lokaler, i forhold til de samlede byggeomkostninger. Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994.

Hvis lokalerne til de forskellige former for anvendelse er af samme standard, kan fordelingen foretages på grundlag af forholdet mellem etagearealet af virksomhedens lokaler og bygningens samlede etageareal. Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994.

Etagearealet af lokaler med skrå vægge i tagetager opgøres i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Hvis lokalerne ikke er af samme standard, kan der også anvendes andre opgørelsesmetoder, fx omsætningen.

Virksomhedens lokaler

ML (momsloven) § 39, stk. 1 anvender begrebet virksomhedens lokaler ved beregningen af den delvise fradragsret for moms.

Disse lokaler kan ikke anses som virksomhedens lokaler i ML (momsloven) § 39' forstand

Lovgrundlag

1

Bolig og momsfri udlejning

ML (momsloven) § 39, stk. 2, nr. 1 og 2

2

Lokaler hvorfra der udelukkende udøves aktivitet i ML (momsloven) § 13's forstand, dvs. momsfritaget aktivitet.

ML (momsloven) § 39, stk. 1 om den momsregistrerede virksomhed,

3

Lokaler hvorfra der udelukkende udøves ikke-økonomisk erhvervsvirksomhed eller anden ikke-omfattet aktivitet

ML (momsloven) § 39, stk. 1 om den momsregistrerede virksomhed.

Se afsnit D.A.11.4.4.3 Begrebet virksomhedens lokaler i ML § 39, jf. ML § 39, stk. 2 om begrebet virksomhedens lokaler i ML (momsloven) § 39.

Byggeomkostninger for disse lokaler indgår altså ikke i opgørelsen af byggeomkostninger for virksomhedens lokaler, men i de samlede byggeomkostninger.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.