Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Kan man få fradrag for erhvervelsesmoms?

D.A.11.1.6.3 Erhvervelsesmoms - Køb i andre EU-lande ML § 37, stk. 2, nr. 2

Indhold

Dette afsnit beskriver den erhvervelsesmoms, der kan fratrækkes som købsmoms.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Erhvervelsesmoms som skal betales i henhold til ML (momsloven) § 22, stk. 2
  • "Fraførselsmoms"
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit

  • D.A.4.8 om erhvervelser ML (momsloven) § 11 - 11a
  • D.A.6.3 om stedet for erhvervelse af varer ML (momsloven) § 22
  • D.A.8.2 om momsgrundlaget ved erhvervelser fra andre EU-lande ML (momsloven) § 31.

Regel

Erhvervelsesmoms, som virksomheder ifølge ML (momsloven) § 11 skal betale af erhvervelser fra andre EU-lande, kan medregnes til den fradragsberettigede moms. Se ML (momsloven) § 37, stk. 2, nr. 2 og momssystemdirektivets artikel 168, litra c.

Bemærk

Det er en generel betingelse for momsfradrag, at de erhvervede varer skal anvendes i forbindelse med momspligtige aktiviteter. Se ML (momsloven) § 37, stk. 1.

Se også

Se også afsnit D.A.11.1.3.3 Hæftelsesmoms om fradragsret for "hæftelsesmoms".

Erhvervelsesmoms som skal betales i henhold til ML (momsloven) § 22, stk. 2

Der er ikke fradragsret for dansk erhvervelsesmoms, som ifølge ML (momsloven) § 22, stk. 2, skal betales, fordi erhvervelsen er sket ved at benytte et dansk momsregistreringsnummer, selv om varen ikke er modtaget her, fordi erhververen ikke kan godtgøre, at erhvervelsen pålægges afgift i det andet EU-land, hvortil forsendelsen er sket. Se EF-domstolens dom i de forenede sager C-536/08 og C-539/08.

"Fraførselsmoms"

"Fraførselsmoms", som skal betales efter ML (momsloven) § 11 a, er en moms, der kan være fradragsberettiget efter momslovens almindelige regler, da det er en moms på

  • indførsel
  • levering her i landet og
  • erhvervelse fra et andet EU-land.

Se SKM2004.160.TSS.

Bemærk

Fraførselsmoms skal i visse tilfælde betales af personer, som ikke er ejere af de fraførte varer. Se afsnit D.A.11.1.3.3 Hæftelsesmoms om fradragsret for "hæftelsesmoms".

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-536/08 og C-539/08

Sagerne omhandlede fradragsret for den erhvervelsesmoms, som en virksomhed skulle betale i registreringsmedlemsstaten i henhold til dagældende 6. direktivs dagældende artikel 28 b, punkt A (nu momssystemsdirektivets artikel 41), fordi virksomheden ikke havde godtgjort, at der var betalt moms i det medlemsland, hvor transporten af varerne blev afslut.

EF-domstolen svarede, at fradrag for moms af erhvervede varer er underlagt den betingelse, at de skal anvendes i forbindelse med den afgiftspligtige persons afgiftspligtige transaktioner.

De varer, som var blevet pålagt erhvervelsesmoms i henhold til dagældende 6. direktivs artikel 28 b, punkt A var i virkeligheden ikke blevet indført, i den medlemsstat, hvor erhvervelsesmomsen skulle betales. Under disse omstændigheder fandt EF-domstolen, at transaktionerne ikke kunne give fradragsret som omhandlet i 6. direktivs artikel 17 (nu momssystemsdirektivets artikel 168).

Domstolen udtalte desuden, at den almindelige fradragsordning i 6. direktivs artikel 17 (nu momssystems-
direktivets artikel 168) ikke kan erstatte den særlige ordning i 6. direktivs dagældende artikel 28 b, punkt A, stk. 2 (nu momssystems-
direktivets artikel 42), fordi en afgiftspligtig person, der har opnået fradrag i registrerings-
medlemsstaten, ikke længere vil være tilskyndet til at godtgøre, at erhvervelsen er pålagt moms i et andet medlemsland. En sådan løsning ville dermed være til fare for anvendelsen af hovedreglen om, at erhvervelser skal pålægges afgift i det medlemsland, hvor transporten af varerne afsluttes.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.