Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.10.1.4.2 Momsfritagelse af levering af ydelser, brændstof og forsyninger til visse luftfartøjer ML § 34, stk. 1, nr. 11 og 12

Indhold

Dette afsnit handler om momsfritagelse af ydelser, der præsteres for luftfartøjer omfattet af ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 10 og deres ladning, og om momsfritagelse for levering af brændstof og forsyninger til disse fly. Se ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 11 og 12.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Regel
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Lovgrundlag

Momsfritagelserne i ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 11 og 12 har følgende ordlyd:

"§ 34. Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift:

11) Ydelser, der præsteres for luftfartøjer omfattet af nr. 10 og deres ladning.

12) Levering af brændstof og forsyninger, herunder proviant, til luftfartøjer omfattet af nr. 10."

Bestemmelserne implementerer momssystemdirektivets artikel 148, litra e) og g) i dansk ret. Direktivbestemmelsen har følgende ordlyd:

"Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

e) levering af varer bestemt som brændstof og forsyninger, herunder proviant, til luftfartøjer, der anvendes af luftfartsselskaber, som mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigsfart.

g) andre ydelser end de i litra f) omhandlede, når de udføres for at dække et direkte behov i forbindelse med de i litra c) nævnte luftfartøjer og deres ladning."

Regel

Der skal ikke beregnes moms ved levering af ydelser, der præsteres for luftfartøjer, der anvendes af luftfartsselskaber, som mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik. Momsfritagelsen er betinget af, at ydelserne udføres for at dække et umiddelbart behov i forbindelse med flyet og dets ladning. Se ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 11, jf. ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 10.

Momsfritagelsen omfatter kun ydelser, der leveres direkte til flyselskabet. Se EU-domstolens dom i sag C-181/04 - C-183/04, Elmeka NE. 

Der skal ikke beregnes moms ved levering af brændstof og forsyninger til luftfartøjer, der anvendes af luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik. Momsfritagelsen omfatter også proviant. Se ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 12, jf. ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 10.

Eksempler

Der skal ikke betales moms ved levering af fx

 • brændstof
 • proviant
 • klargøring af fly i form af ind- og udvendig rengøring
 • tømning af toiletter
 • afisning
 • startafgifter
 • supplerende startafgifter
 • hangarafgifter
 • opholds- og standpladsafgifter
 • afgift for beflyvning uden for normal åbningstid
 • betaling for handling og andre assistance opgaver

når ydelserne præsteres for fly, der anvendes af luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigsfart.

Se endvidere omtalen i afsnit D.A.10.1.4.1 Momsfritagelse af salg, ombygning, reparation m.v. af visse luftfartøjer ML § 34, stk. 1, nr. 10 af retningslinje fra Momsudvalget, der er vedtaget på baggrund af drøftelser under udvalgets 98. møde den 18. marts 2013, dokument D. Om brændstof og proviantering, se særligt retningslinjens pkt. 3, 2. afsnit.

Om Momsudvalget og retningslinjer, se afsnit D.A.1.4 Momsens indførelse. ►Retningslinjerne kan downloades fra udvalgets hjemmeside.◄

Bemærk

Bemærk, at toldlovens regler gør det muligt for andre flyselskaber momsfrit at proviantere fly på afgange til tredjelande. Se F.A.28.3 Proviantering af fly i udenrigsfart Proviantering af fly i udenrigsfart. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

EU-domme

C-181/04 - 183/04, Elmeka NE

Momsfritagelsen i momssystemdirektivets artikel 148, litra d) omfatter tjenesteydelser, der leveres direkte til rederiet for at dække et umiddelbart behov på søgående fartøjer.

Se også afsnit D.A.10.1.3.3 Momsfritagelse ved levering af brændstof og forsyninger til visse skibe ML § 34, stk. 1, nr. 9 om levering af brændstof og forsyninger til skibe. 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.