Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.10.1.1.7.7 Væbnede styrker fra EU-lande ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra ►d◄

Indhold

►Dette afsnit handler om momsfritagelse ved levering af varer og ydelser til brug for væbnede styrker fra EU-lande, når disse deltager i en forsvarsindsats, der udføres uden for egen medlemsland , og med henblik på at gennemføre en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP).◄

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel.

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 14, litra d) har følgende ordlyd:

"§ 34. Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift: (...)

14) Levering af:

►d) Varer og ydelser, der har et andet EU-land som destination, og som er bestemt til væbnede styrker fra ethvert EU-land bortset fra EU-bestemmelseslandet selv, til brug for disse styrker eller det civile personale, der ledsager disse, eller til forsyning af deres messer og kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, og i det omfang de pågældende er berettiget til afgiftsfritagelse i værtslandet, og for varers vedkommende, hvis varerne transporteres til det pågældende EU-land.◄"

Momsfritagelsen blev indført ved § 5, nr. 10, i lov nr. 1240 af 11. juni 2021 og trådte i kraft den 1. juli 2022.

Momssystemdirektivet artikel 151, stk. 1, litra bb) har følgende ordlyd:

"Artikel 151 

1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner: (...)

►bb) levering af varer og ydelser, der har en anden medlemsstat som destination, og som er bestemt til væbnede styrker fra enhver anden medlemsstat end bestemmelsesmedlemsstaten selv, til brug for disse styrker eller det civile personale, der ledsager dem, eller til forsyning af deres messer og kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik".◄

Regel

►Levering af varer og ydelser, der har et andet EU-land som destination, og som er bestemt til væbnede styrker fra ethvert EU-land, bortset fra EU-bestemmelseslandet selv, til brug for disse styrker eller det civile personale, der ledsager disse, eller til forsyning af deres messer og kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, er momsfritaget. Det gælder i det omfang de pågældende er berettiget til afgiftsfritagelse i værtslandet, og for varers vedkommende, hvis varerne transporteres til det pågældende EU-land.

Når levering af varer og ydelser sker til væbnede styrker i pågældendes eget medlemsland, vil leveringen ikke være omfattet af momsfritagelsen. Fx vil der efter bestemmelsen kunne ske momsfritagne leveringer til franske styrker i Tyskland og til tyske styrker i Frankrig, men ikke til franske styrker i Frankrig eller til tyske styrker i Tyskland.

Fritagelsen finder anvendelse på leveringer til andre EU-lande. Hvis leveringerne sker til væbnede styrker, der befinder sig i Danmark, vil der i stedet blive givet momsgodtgørelse.

Se det nye ML (momsloven) § 45, stk. 4, indsat ved § 5, nr. 14, i lov nr. 1240 af 11. juni 2021 og afsnit D.A.12 Momsgodtgørelse ML § 45 om momsgodtgørelse.

Se også det nye ML (momsloven) § 36, stk. 4, indsat ved § 5, nr. 11, i lov nr. 1240 af 11. juni 2021, om fritagelse for importmoms ved indførsel af varer, der foretages af væbnede styrker fra andre EU-lande. Se afsnit D.A.10.3.9 Indførsel af varer, materiel og udstyr til brug for forsvar ML § 36, stk. 4-6.

Det er hensigten med de nye fritagelses- og godtgørelsesbestemmelser, at der skal ske fritagelse for moms i samme omfang, som der sker afgiftsfritagelse og -godtgørelse for NATO-landes væbnede styrker.◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.