Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.8.3.1.6 Artikel 6: Formål med en omfattet skatteaftale

Dette afsnit handler om formålet med en skatteaftale, som er omfattet af den multilaterale konvention (MLI'en).

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Præambel
  • Minimumsstandard
  • Valg

Regel

Artikel 6 indeholder en præambel, som en omfattet skatteaftale skal indeholde.

Præambel

Dobbeltbeskatningsoverenskomster indledes som oftest med en præambel, som er en form for programerklæring, hvori det overordnede formål med at indgå overenskomsten angives. Denne præambel skal efter artikel 6, stk. 1 være udformet sådan, at det udtrykkeligt fremgår, at intentionen er at ophæve dobbeltbeskatning uden at skabe mulighed for ikke-beskatning eller nedsat beskatning gennem skatteunddragelse eller skatteundgåelse.

Den tekst, der er angivet i artikel 6, stk. 1, skal indsættes i de omfattede skatteaftaler i stedet for eller i fravær af en præambel med tilsvarende indhold, jf. artikel 6, stk. 2.

Minimumsstandard

Indsættelse af en præambel som nævnt i artikel 6, stk. 1 er en minimumsstandard, som ikke kan fravælges i form af et forbehold, medmindre der er tale om en omfattet skatteaftale, som allerede har en præambel med et tilsvarende indhold. Se artikel 6, stk. 4 om mulighed for et forbehold. Se artikel 6, stk. 5 om parternes notifikation af depositaren i denne forbindelse.

Som det fremgår af afsnittet om valg i det følgende, anvender Danmark ikke denne mulighed for forbehold. Det betyder, at den ændrede præambel - eller en præambel med tilsvarende indhold - bliver en del af de dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark notificerer som omfattede skatteaftaler, og som også notificeres af den anden part.

Valg

Parterne kan ifølge artikel 6, stk. 3 tillige vælge at indsætte en præambel om at udvikle økonomiske forbindelser eller at styrke samarbejdet om skatteforhold, og skal i givet fald notificere depositaren, jf. nærmere artikel 6, stk. 6.

Ifølge bilag 2 i lov nr. 327 af 30. marts 2019 om anvendelse af en multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning foretager Danmark ikke valg efter denne bestemmelse.

Parterne kan ifølge artikel 6, stk. 4 forbeholde sig ret til ikke at anvende artikel 6, stk. 1 på omfattede skatteaftaler, der allerede har en præambel med et tilsvarende indhold.

Ifølge bilag 2 i lov nr. 327 af 30. marts 2019 om anvendelse af en multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning tager Danmark ikke forbehold efter denne bestemmelse.

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.