Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.8.2.2.8.3 Dansk særregel om udlejning af skibe og fly

Indhold

Dette afsnit handler om den danske særregel om udlejning af skibe og fly.

Afsnittet indeholder:

 • Baggrund for særreglen.
 • Særreglens indhold.

Baggrund for særreglen

Fortjeneste ved udlejning af skibe og fly omfattes normalt af modeloverenskomstens artikel 8, hvis skibet eller flyet udlejes med fuld udrustning, bemanding og forsyninger.

Hvis skibet eller flyet derimod udlejes på bareboat-basis, dvs. uden udrustning og besætning, er fortjenesten omfattet af modeloverenskomstens artikel 7, som er hovedreglen for fortjeneste ved erhvervsvirksomhed. Se punkt 5 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 8. Se også afsnit C.F.8.2.2.7 Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed (artikel 7) om modeloverenskomstens artikel 7 om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed.

I praksis udlejes skibe og fly ofte på vilkår, der betyder, at der ikke er tale om udlejning med fuld udrustning, bemanding og forsyninger, men heller ikke om udlejning på ren bareboat-basis. Der findes mange mellemformer, som der ikke er taget stilling til i modeloverenskomstens artikel 8 eller i kommentaren til modeloverenskomsten. Det kan være svært at afgøre, om fortjenesten ved udlejning skal henføres til modeloverenskomstens artikel 7 eller artikel 8 i disse tilfælde.

Mange nyere danske DBO'er indeholder en særregel, som præciserer skillelinjen mellem udlejning omfattet af modeloverenskomstens artikel 7 og udlejning omfattet af modeloverenskomstens artikel 8.  

Bemærk

I de danske DBO'er, hvor særreglen er med, findes den typisk som stk. 2 i artiklen om international trafik.

Se også

 • C.F.8.2.2.7 (artikel 7) om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed
 • C.F.8.2.2.8.2 om hvad der indgår i fortjeneste ved international trafik efter modeloverenskomsten.

Særreglens indhold

Den danske særregel om udlejning af skibe og fly går ud på, at fortjeneste ved udlejning af skibe og fly anses for at være fortjeneste ved international trafik, når fortjenesten er

 • fortjeneste ved udlejning af skibe eller fly med besætning (time eller voyage) eller
 • fortjeneste ved udlejning af skibe eller fly uden besætning (bareboat), når
 • disse skibe eller fly anvendes i international trafik af lejeren, eller
 • lejeindtægten har nær tilknytning til fortjeneste ved drift af skibe eller fly i international trafik.

Bemærk

 • Udlejning på time-basis eller time-charter vil sige, at skibet er udlejet fuldt bemandet i en aftalt periode. Rederiet modtager en fast betaling og afholder udgifterne til mandskab, skibets vedligehold, forsikring mv., mens befragteren afholder udgifter til brændstof, havneophold mv.
 • Udlejning på voyage-basis er det samme som time-charter, men for en enkelt rejse uanset rejsens varighed. På dansk kaldes dette også for rejsebefragtning.
 • Udlejning på bareboat-basis eller bareboat-charter vil sige, at skibet udlejes for en given periode uden besætning eller forsyninger. Befragteren står for skibets drift. Bareboat-charter kan sammenlignes med leje af en bil uden fører.
 • Vurdering af om en indtægt har "nær tilknytning" afgøres efter de samme kriterier, som dem, der normalt afgør, om en aktivitet er en hjælpevirksomhed i forhold til en virksomhed i international trafik. Se afsnit C.F.8.2.2.8.2 Fortjeneste ved international trafik.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.