Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.8.2.2.8.2 Fortjeneste ved international trafik

Indhold

Dette afsnit handler om hvilke fortjenester ved international trafik, der er omfattet af artikel 8.

Afsnittet indeholder:

 • Generelt om fortjeneste ved international trafik.
 • Investeringsafkast.
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Generelt om fortjeneste ved international trafik

Fortjeneste ved international trafik er først og fremmest fortjeneste ved transport af passagerer og gods. Det er ligegyldigt, om den, der opnår fortjenesten, selv ejer de transportmidler, der benyttes, eller transportmidlerne er lejet eller leaset.

Derudover omfatter fortjeneste ved international trafik også fortjeneste på aktiviteter, der har så nær tilknytning til transport af passagerer eller gods, at de ikke må betragtes som en selvstændig virksomhed. Aktiviteterne skal med andre ord være et sædvanligt led i den almindelige drift af et rederi eller et luftfartsselskab.

Følgende hjælpevirksomheder er nævnt i punkt 5-12 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 8: 

 • Udlejning af skib eller fly med fuld udrustning, besætning og forsyninger.
 • Det forhold, at en operatør, som driver virksomhed i international trafik, får passagerer eller gods transporteret med skibe eller fly drevet af andre operatører, når dette fx sker inden for rammerne af en code-sharing-aftale (en aftale mellem luftfartsselskaber om samdrift af flyruter) eller en befragtningsaftale, hvor en operatør stiller en del af et skib eller et fly til rådighed for en anden operatør (slot charter).
 • Drift af en buslinje mellem en by og dens lufthavn.
 • Fortjeneste opnået ved at arrangere transport af passagerer eller gods til eller fra havn eller lufthavn, også når selve transporten foretages af et andet foretagende.
 • Salg af billetter på andre foretagenders vegne fra billetkontor, der primært opretholdes for at sælge egne billetter.
 • Fortjeneste ved reklame for andre foretagender på salgssteder eller i blade der omdeles ombord på skibe eller fly.
 • Containerleasing, når containerne transporteres ombord på skib eller fly i international trafik, herunder også fortjeneste vedrørende den del af leasingperioden, hvor containeren er i indenlandsk transport til eller fra havn eller lufthavn, samt opbevaring ved havn eller lufthavn. Se også afsnit C.F.8.2.2.8.4 Dansk særregel om containere.
 • Fortjeneste opnået ved, at støttefaciliteter eller personel, der primært opretholdes af hensyn til egen international trafik, stilles til rådighed for andre foretagender, herunder deltagelse i en pool, et forretningsfællesskab eller en international driftsorganisation. Se modeloverenskomstens artikel 4, stk. 4. 

Listen er ikke udtømmende.

Fortjeneste ved international trafik, der ikke er omfattet af artikel 8

I kommentarerne til modeloverenskomstens artikel 8 er nævnt nogle praktiske eksempler på fortjeneste, der ikke indgår i fortjeneste ved international trafik. Det er:  

 • Fortjeneste ved fiskeri, sandsugning og bugsering er ikke omfattet af modeloverenskomstens artikel 8, medmindre parterne indsætter en særlig bestemmelse om det i DBO'en. Se punkt 17.1. i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 8. Danmark medtager ikke sådanne særlige bestemmelser i sine DBO'er. Se SKM2004.117.ØLR om fiskeri.
 • Fortjeneste ved udlejning af skibe eller fly uden besætning (bareboat) er som udgangspunkt ikke omfattet af modeloverenskomstens artikel 8. Den kan dog være omfattet af modeloverenskomstens artikel 8, hvis der undtagelsesvis er tale om en hjælpevirksomhed i forhold til den primære drift af skibe eller fly i international trafik. Se punkt 5 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 8.
 • Fortjeneste ved drift af et skibsværft er ikke omfattet af modeloverenskomstens artikel 8. Se punkt 12 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 8.

Bemærk

Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed, der falder uden for modeloverenskomstens artikel 8, er i stedet omfattet af modeloverenskomstens artikel 7, som er hovedreglen om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed. Se afsnit C.F.8.2.2.7 Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed.

Investeringsafkast

Investeringsafkast falder normalt uden for modeloverenskomstens artikel 8 og behandles i stedet efter hovedreglen for indkomst af den pågældende type. Dog omfattes afkast, der indgår som en integreret del af skibs- eller luftfartsvirksomheden, af modeloverenskomstens artikel 8. Se punkt 14 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 8.

Eksempel

Som eksempel på et investeringsafkast, der omfattes af modeloverenskomstens artikel 8, kan nævnes renteindtægter af et bankindestående, der anvendes i driften af skibs- eller luftfartsvirksomheden.   

Se også

 • C.F.8.2.2.10 (artikel 10) om udbytte
 • C.F.8.2.2.11 (artikel 11) om renter
 • C.F.8.2.2.12 (artikel 12) om royalty
 • C.F.8.2.2.13 (artikel 13) om kapitalgevinst.  

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser en relevant afgørelse på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2004.117.ØLR

Fiskeri. Landsretten fandt, at indkomst fra fiskerivirksomhed ikke var indkomst ved "Driften af Skibe", hvilket var ordlyden af den relevante bestemmelse i den dagældende DBO med USA. (Henvist til, at denne fortolkning er i overensstemmelse med modeloverenskomstens artikel 8.)  

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.