Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvem har beskatningsretten til fortjeneste ved rederivirksomhed?

C.F.8.2.2.8.1 Beskatningsretten til fortjeneste ved skibs- og luftfart i international trafik

Indhold

Dette afsnit handler om beskatningsretten til fortjeneste ved skibs- og luftfart i international trafik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel.
  • Virksomheder med flere typer aktivitet.

Regel

Fortjeneste ved et foretagendes drift af skibe og fly i international trafik kan kun beskattes i det land, hvor den person, der driver foretagendet, er hjemmehørende. Se modeloverenskomstens artikel 8, stk. 1.

Bemærk

Modeloverenskomstens artikel 8, stk. 1, er en særregel, som placerer beskatningsretten anderledes end modeloverenskomstens artikel 7.

Det særlige ved bestemmelsen om skibs- og luftfartsreglen er, at princippet om fast driftssted ikke gælder.

Reglerne om fast driftssted findes i modeloverenskomstens artikel 5 og 7. Efter modeloverenskomstens artikel 5 og 7 fordeles beskatningsretten mellem det land, hvor foretagendet er hjemmehørende, og det land, hvor foretagendet har fast driftssted. Det sker ikke efter modeloverenskomstens artikel 8. Det land, hvor personen, der driver foretagendet, er hjemmehørende, har beskatningsretten til foretagendets globale indkomst fra drift af skibe og fly i international trafik.

Virksomheder med flere typer aktivitet

Modeloverenskomstens artikel 8, stk. 1, gælder også for foretagender, der både driver skibs- eller luftfartsvirksomhed, og som derudover har andre aktiviteter. Hvis et sådant foretagende driver den virksomhed, der består i andet end skibs- eller luftfartsvirksomhed, fra et fast driftssted i et andet land, gælder modeloverenskomstens artikel 5 og 7 for det faste driftssted. Der kan så opstå spørgsmål om, hvordan fortjeneste skal fordeles mellem det faste driftssted og skibs- og luftfartsvirksomheden. Problemstillingen er omtalt i punkt 20-21 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 8.

Se også

  • C.F.8.1.1 om, hvad det vil sige at have beskatningsretten til en indkomst, herunder begrebet kildeland
  • C.F.8.2.2.3.1.3 (artikel 3) om begreberne person og selskab
  • C.F.8.2.2.3.1.5 (artikel 3) om begrebet international trafik
  • C.F.8.2.2.4.2.1 (artikel 4) om skattemæssigt hjemsted for juridiske personer
  • C.F.8.2.2.5 (artikel 5) om fast driftssted
  • C.F.8.2.2.7 (artikel 7) om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed. 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.