Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.8.2.2.2.4 Udenlandske skatter omfattet af DBO'erne

Regel

Der findes ikke nogen liste over, hvilke udenlandske skatter, der er omfattet af DBO'erne. Et par eksempler kan findes i oversigten over afgørelser nedenfor. Se også modeloverenskomstens artikel 2, stk. 2. Punkt 3 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 2 giver vejledning om, hvad der generelt skal betragtes som en indkomst- eller formueskat.

Grundlæggende er det afgørende, om der er tale om en indkomstskat eller ej. Hvis det er en indkomstskat, er den omfattet af DBO'en. Hvis der i stedet er tale om en form for afgift, er den ikke omfattet af DBO'en.

Erhvervsdrivende, der har betalt en udenlandsk afgift, kan dog ofte i stedet fratrække udgiften ud fra et driftsomkostningssynspunkt.

Bemærk

Sociale bidrag er ikke en indkomstskat omfattet af DBO'erne. Obligatoriske sociale bidrag kan i stedet være fradragsberettigede efter LL (ligningsloven) § 8 M. Se afsnit C.A.4.1.11 Fradrag for arbejdsmarkedsbidrag og udenlandske sociale bidrag om obligatoriske udenlandske sociale bidrag.

Eksempel

Et dansk selskab modtog royalties fra Kina. Betalingerne blev fratrukket kildeskat af royalties i overensstemmelse med artikel 12 i DBO'en mellem Danmark og Kina. Samtidig med royaltyskatten blev der fratrukket "Business Tax" og "Flood Prevention Fee". Disse blev anset for at være afgifter. De var derfor ikke omfattet af DBO'en mellem Danmark og Kina, men de blev anset for driftsomkostninger. De kunne derfor fradrages efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Se SKM2008.927.SR.

Se også

Se også afsnit C.C.2.2 om driftsomkostninger.    

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

LSRM 1977, 3 LSR

Bidrag til engelsk Graduated Pension Scheme ansås ikke for omfattet af DBO'en, fordi bidraget efter det oplyste kunne sammenlignes med en dansk ATP-ordning. Ikke omfattet.

Skatterådet mv.

SKM2008.927.SR

Et dansk selskab modtog royalties fra Kina. Betalingerne blev fratrukket kildeskat af royalties i overensstemmelse med artikel 12 i DBO'en mellem Danmark og Kina. Samtidig med royaltyskatten blev der fratrukket "Business Tax" og "Flood Prevention Fee". Skatterådet fandt, at disse betalinger var afgifter. De var derfor ikke omfattet af DBO'en mellem Danmark og Kina. I stedet anså Skatterådet afgifterne for driftsomkostninger. De kunne derfor fradrages efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Ikke omfattet, men fradragsret ud fra et driftsomkostningssynspunkt.

TfS 1985, 524 DEP

Bidrag til hollandske sociale forsikringer ansås ikke for at være en skat omfattet af DBO'en, fordi de sociale ordninger i Holland finansieres ved personlige forsikringsordninger. Ikke omfattet.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.