Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Er arbejdsmarkedsbidrag omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne?

C.F.8.2.2.2.3 Danske skatter, der ikke er omfattet af DBO'erne

Helt generelt er afgifter ikke omfattet af DBO'erne.

Afgift efter pensionsbeskatningsloven

Afgift efter pensionsbeskatningsloven er ikke omfattet af DBO'erne. Se skd.1977.41.45, hvor Skattedepartementet udtalte, at bestemmelserne i de foreliggende DBO'er ikke var til hinder for, at Danmark kunne fastholde krav på afgift efter pensionsbeskatningsloven. Det gjaldt, selv om den afgiftspligtige var bosat i en stat, som Danmark havde indgået en DBO med. Udtalelsen gjaldt alle DBO'er, som Danmark havde indgået i 1977. Efter sammenhængen gælder den også for nyere DBO'er.   

Arbejdsmarkedsbidrag

Arbejdsmarkedsbidrag fra før 2008 var ikke omfattet af DBO'erne. Se TfS 1994, 193 TSS, hvor Skatteministeriet, Departementet, udtalte, at arbejdsmarkedsbidraget ikke var omfattet af DBO'erne, fordi det ikke var en indkomstskat. Fra 2008 og fremefter er arbejdsmarkedsbidraget en indkomstskat. Se lov nr. 1235 af 24. oktober 2007 og afsnit C.F.4.2.1 Skattelempelse efter LL § 33 A, stk. 1 om LL (ligningsloven) § 33 A.

Se også

  • C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger
  • C.F.8.2.2.27 (artikel 27) om bistand til inddrivelse af skatter.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1992, 291 ØLD

En forsikringstager, der var begrænset skattepligtig til Danmark, tilbagekøbte en rateforsikring. Den afgift, der skulle betales efter pensionsbeskatningsloven, blev ikke anset for en skat omfattet af DBO'en. Landsretten lagde bl.a. vægt på, at det udbetalte beløb snarere udgjorde tilbagebetaling af tidligere indbetaling end det udgjorde en indkomst. Landsretten lagde desuden vægt på, at det stemte med OECD's modeloverenskomst, at afgiften blev holdt uden for DBO'ens anvendelsesområde. 

Landsskatteretskendelser

TfS 2000, 432 LSR

Arbejdsmarkedsbidrag efter de gamle regler. Klageren modtog pension fra en dansk bank, hvori han havde været ansat. Klageren var siden flyttet til Frankrig, hvor han var hjemmehørende og ansås for fuldt skattepligtig. Klageren var bidragspligtig til Danmark af de løbende pensionsydelser fra banken. Uanset at Frankrig havde retten til at indkomstbeskatte pensionsudbetalingerne, kunne arbejdsmarkedsbidraget ikke anses for en skat omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

Skatterådet

►SKM2022.299.SR◄

►Sagen omhandlede de danske gaveafgiftsmæssige konsekvenser, hvis Spørger modtog en pengegave fra Spørgers forældre, der var bosiddende i Holland. Det fremgik af boafgiftslovens regler, at der skulle betales gaveafgift, såfremt enten gavegiver eller gavemodtager havde hjemting i Danmark. Der var ikke indgået nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Holland, der omhandlede gaveafgift. Skatterådet fandt, at når Spørger som gavemodtager havde hjemting i Danmark, og der ikke var indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvor det var aftalt, at Holland havde beskatningsretten til gaven, så indebar dette, at der skulle betales gaveafgift til Danmark, såfremt Spørger modtog en gave fra Spørgers mor eller far, der oversteg det afgiftsfrie grundbeløb. Skatterådet fandt endvidere, at når pengegaven blev ydet fra bankindestående i Holland, så var pengegaven omfattet af boafgiftslovens lempelsesregler, der omhandlede gaveafgift, der var betalt til fremmed stat af dér beliggende eller beroende aktiver. Dette indebar, at såfremt Spørger skulle betale gaveafgift af pengegaven til det hollandske skattevæsen, kunne denne betalte gaveafgift fratrækkes i den danske gaveafgift. Fradraget kunne dog højest udgøre et beløb svarende til den danske gaveafgift af pengegaven.◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.