Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.8.2.2.26.2.1 Strukturen i OECD's modelaftale

Indhold

Dette afsnit handler om strukturen i OECD's modelaftale.

Afsnittet indeholder:

 • Modelaftalens historik
 • Kildesøgning: Hvor finder man modelaftalen?
 • Modelaftalens indhold
 • Modelaftalens struktur.

Modelaftalens historik

Modelaftalens titel er "Agreement on Exchange of Information on Tax Matters". Modelaftalen er udviklet af OECD i samarbejde med en række finansielle centre i 2002. Se afsnit C.F.8.2.1 Overordnet om modeloverenskomsten om OECD.  

Modelaftalen er særligt indrettet på tilfælde, hvor et OECD-land og et finansielt center, som ikke har et fuldt udbygget indkomstskattesystem, ønsker at indgå en aftale om udveksling af oplysninger i skattesager.

Kildesøgning: Hvor finder man modelaftalen?

OECD udgiver modelaftalen på engelsk. Den engelske version kan downloades fra OECD's hjemmeside: Tax Information Exchange Agreements . Materialet består af:

 • Introduktion
 • Aftaleteksten i en bilateral og en multilateral version
 • Kommentarer til de enkelte artikler i modelaftalen.

Bemærk

Skatteministeriet har ikke udgivet nogen dansk oversættelse af modelaftalen. Hverken af selve teksten eller af kommentarerne.     

Bemærk

Danmark har siden 2007 indgået over 40 skatteinformationsudvekslingsaftaler (TIEA'er - Tax Information Exchange Agreements). De er alle indgået med baggrund i den bilaterale udgave af modelaftalens tekst. Disse aftaler kan findes på dansk under afsnit C.F.9.2 Danske dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler

Modelaftalens indhold  

OECD's modelaftale dækker delvis det samme som modeloverenskomstens artikel 26. Se afsnit C.F.8.2.2.26.2.1 Strukturen i OECD's modelaftale. Af de typer af bistand, som er nævnt i afsnit C.F.8.2.2.26.2.2 Modelaftalens indhold (artikelgennemgang), er der dog kun to som er omfattet af modelaftalen  

 • udveksling af oplysninger efter anmodning og
 • tilstedeværelse af embedsmænd.

Modelaftalens struktur

OECD's modelaftale (den bilaterale udgave, som bruges af Danmark) består af 15 artikler:

 • Artikel 1: Aftalens formål og anvendelsesområde
 • Artikel 2: Jurisdiktion
 • Artikel 3: Skatter omfattet af aftalen
 • Artikel 4: Definitioner
 • Artikel 5: Udveksling af oplysninger efter anmodning
 • Artikel 6: Skatteundersøgelser i udlandet
 • Artikel 7: Mulighed for at afslå en anmodning
 • Artikel 8: Tavshedspligt
 • Artikel 9: Omkostninger
 • Artikel 10: Effektuerende lovgivning
 • Artikel 11: Sprog
 • Artikel 12: Andre internationale aftaler eller arrangementer
 • Artikel 13: Gensidig aftaleprocedure
 • Artikel 14: Ikrafttræden
 • Artikel 15: Opsigelse.  

Artiklernes indhold er gennemgået i afsnit C.F.8.2.2.26.2.2 Modelaftalens indhold (artikelgennemgang).  

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.