Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.8.2.2.24.5 Foretagender, der ejes eller kontrolleres fra det andet land

Når to lande har indgået en DBO, må det ene land (kildelandet) ikke beskatte et foretagende, der er hjemmehørende i landet, men som helt eller delvis ejes eller kontrolleres af personer, der er hjemmehørende i det andet land, hårdere, end landet beskatter andre tilsvarende foretagender. Se modeloverenskomstens artikel 24, stk. 5.

Forbuddet imod forskelsbehandling gælder for

  • Selve beskatningen. Det vil bl.a. sige beregningsgrundlag, opgørelsesmetode og skattesats.
  • De formaliteter, der omgiver beskatningen. Det vil bl.a. sige selvangivelsesregler, frister og betalingsregler.

Formålet med denne ikke-diskrimineringsbestemmelse er at sikre, at foretagender, der er hjemmehørende i samme land, behandles ens, uanset hvem der ejer eller kontrollerer foretagendet. Derimod er det ikke formålet at sikre ligebehandling af de udenlandske kapitalinteresser med kapitalinteresser i landet. Derfor tvinger bestemmelsen fx ikke landene til at tillade sambeskatning mellem hjemmehørende og ikke-hjemmehørende selskaber eller til at behandle udlodninger til hjemmehørende og ikke hjemmehørende moderselskaber ens. Se punkt 76-80 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 24 om rækkevidden af diskrimineringsforbuddet.

Eksempel

Dagældende transparensregel i LL (ligningsloven) § 15, stk. 8, der kun fandt anvendelse for danske moderselskaber, var i strid med ikke-diskrimineringsprincippet i artikel 21 i den dagældende dansk-franske DBO, der i denne forbindelse måtte fortolkes i overensstemmelse med artikel 4 i OECD's modeloverenskomst. Se TfS 2000, 172 LSR.

Se også

  • C.F.8.2.2.3.1.4 (artikel 3) om begrebet foretagende.
  • C.F.8.2.2.4 (artikel 4) om begrebet hjemmehørende.

Oversigt over domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 2000, 172 LSR

Den dagældende bestemmelse i LL (ligningsloven) § 15, stk. 8, fandt efter sin ordlyd kun anvendelse for her i landet hjemmehørende og indregistrerede moderselskaber. Da den klagende koncern kun på baggrund af moderselskabets nationalitet blev behandlet anderledes efter danske regler, og ikke var sagligt begrundet, var den dagældende bestemmelse i LL (ligningsloven) § 15, stk. 8 diskriminerende over for det franske moderselskab. Bestemmelsen var derfor i strid med ikke-diskrimineringsprincippet i artikel 21 i den dagældende dansk-franske DBO, der i denne forbindelse måtte fortolkes i overensstemmelse med artikel 4 i OECD's modeloverenskomst.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.