Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.6.2.5 Arbejdsgiverens registrering, indeholdelse og indberetning

Indhold

Dette afsnit handler om de regler, der gælder for registrering af anvendelse af forskerskatteordningen samt arbejdsgiverens indeholdelse og indberetning af A-skat og AM-bidrag.

Afsnittet indeholder:

Registrering

Indeholdelsespligtige, som beskæftiger personer, der har valgt, at vederlaget skal beskattes efter KSL (kildeskatteloven) § 48 F, skal give meddelelse herom efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning. Se kildeskattebekendtgørelsen § 16, stk. 3.

Til brug for registrering af anvendelse af forskerskatteordningen anvendes blanket 01.012 A eller 01.012 B, som sendes til Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing eller til: 48E-postkasse@sktst.dk.

►Se også online løsning: Online◄

Ændringer i tjenesteforholdet

Hvis ansættelsesforholdet forlænges eller afbrydes før ansættelsesperiodens udløb, skal arbejdsgiveren meddele det til Skattestyrelsen på samme måde.

Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag

Arbejdsgiveren skal indeholde A-skat med 27 pct. og AM-bidrag med 8 pct. Betaling af A-skat og AM-bidrag skal ske hver måned som for andre ansatte.

Se også

Se også afsnit C.F.6.2.1 Opgørelse og beskatning af indkomsten under forskerskatteordningen om beregningsgrundlag for A-skat.

Indberetning til eIndkomst

Indberetning til eIndkomst skal ske løbende hver måned som for andre ansatte. Ved indberetning af lønoplysninger for medarbejdere under forskerskatteordningen skal indkomsttypen angives med 08 (forskerordning).

Medarbejderen overgår til almindelig beskatning

Hvis en ansat overgår til almindelig beskatning under ansættelsen, skal lønoplysninger for perioder med løn under forskerskatteordningen indberettes til eIndkomst som nævnt. Perioder med indkomst til almindelig beskatning skal indberettes særskilt til eIndkomst med indkomsttype "almindelig indkomst".

Regulering af indeholdt skat

Hvis arbejdsgiveren har indeholdt almindelig A-skat, og medarbejderen senere kommer under forskerskatteordningen fra ansættelsens begyndelse, reguleres den indbetalte skat for det indeværende indkomstår af arbejdsgiveren.

Social sikring

Udgifter til obligatorisk udenlandsk social sikring, der kan fragå ved beregning af A-skat, skal indberettes til eIndkomst i felt 89 med indkomsttype 08 (forskerordning).

Overskydende skat og restskat

Hvis indeholdelsen af A-skat under ordningen er sket med et for lavt beløb, modregnes det manglende beløb i eventuel overskydende skat efter KSL (kildeskatteloven) § 62, stk. 1. Det sker før der beregnes procentgodtgørelse af overskydende skat.

Hvis indeholdelsen af A-skat under ordningen er sket med et for stort beløb, modregnes dette i eventuel restskat efter KSL (kildeskatteloven) § 61, stk. 1, før der beregnes procenttillæg .

Hvis modregningen fører til et samlet overskydende beløb, udbetales dette med procentgodtgørelse. Fører modregningen til et samlet resterende beløb, opkræves dette efter KSL (kildeskatteloven) § 61, det vil sige med mulighed for indregning i næste års forskudsskat efter beregning af procenttillæg. Se Betænkning til L81/2010 nr. 6.

Bestemmelserne i KSL (kildeskatteloven) §§ 62 og 62 A om modregning af restancer og renteberegning af overskydende skat og restskat efter 1. oktober i året efter indkomståret finder også anvendelse.

Se KSL (kildeskatteloven) § 48 F, stk. 8.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.