Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvordan opgøres indkomsten i relation til grænsegængerreglerne? Indgår indtægter fra fast ejendom ved opgørelsen af indkomsten for grænsegængere? Hvordan opgøres indkomsten for selvstændige i forhold til grænsegængerreglerne?

C.F.5.3.1 Opgørelse af kvalificerende indkomst

Indhold

Dette afsnit handler om hvordan den kvalificerende indkomst skal opgøres, når det skal vurderes om en person opfylder 75 pct. betingelsen for at kunne anvende grænsegængerreglerne.

Afsnittet indeholder:

 • Indtægter der indgår i den kvalificerende indkomst
 • Fradrag i opgørelsen af den kvalificerende indkomst.

Opgørelse af den kvalificerende indkomst efter reglerne i KSL (kildeskatteloven) § 5 A, stk. 1, anvendes kun til bedømmelse af, om en person kan blive omfattet af grænsegængerreglerne i kildeskattelovens afsnit I A.

Denne opgørelse må derfor ikke forveksles med selve indkomstopgørelsen, herunder hvilke fradrag for personlige og familiemæssige udgifter grænsegængeren er berettiget til. Se afsnit C.F.5.4 Fradrag for personlige og familiemæssige udgifter om fradrag for personlige og familiemæssige udgifter for grænsegængere.

Indtægter der indgår i den kvalificerende indkomst

Ved opgørelsen af den kvalificerende indkomst indgår personlig indkomst m.m. og indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed som omtalt tidligere. Se afsnit C.F.5.2 Grænsegængerreglernes anvendelsesområde.

Indtægt fra fast ejendom

Indkomst fra fast ejendom, renter, udbytter og royalties tjent her i landet indgår kun, hvis der er tale om indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed, fx hvis en renteindtægt er tilknyttet et fast driftssted her i landet. Se afsnit C.F.3.1.6 og TfS 1996, 532 HR om fast driftssted.

Bemærk

Den kvalificerende indkomst kan bestå af en kombination af kvalificerende komponenter. Eventuel bruttobeskattet lønindkomst samt lønindkomst omfattet af reglerne om DIS-ansatte, indgår i den kvalificerende indkomst.

Selv om indkomstansættelsen omfatter en periode, som er kortere end 1 år skal der ved opgørelse af den kvalificerende indkomst ikke foretages omregning efter PSL (personskatteloven) § 14. Se afsnit C.F.5.3.5 Opgørelse af kvalificerende indkomst ved skattepligt en del af året.

Fremførelsesberettigede underskud fra tidligere indkomstår indgår ikke ved beregningen af den kvalificerende indkomst.

Betingelse om dansk skattepligt

Opgørelsen af den kvalificerende indkomst følger skattelovgivningens almindelige regler for begrænset skattepligtige og dobbeltdomicilerede, herunder med fradragsbegrænsningerne i KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 4, og KSL (kildeskatteloven) § 1, stk. 2.

For de begrænset skattepligtige følger indkomstbeskatningen af KSL (kildeskatteloven) § 2 eller kulbrinteskatteloven, og for de dobbeltdomicilerede følger indkomstbeskatningen af SL (statsskatteloven) § 4.

Det er kun indkomst, som Danmark som kildeland kan beskatte efter en eventuel indgået DBO, der indgår ved opgørelsen af den kvalificerende indkomst. Se KSL (kildeskatteloven) § 5 A, stk. 1.

Skattefrie indtægter

Det er kun indkomster, som er skattepligtige efter interne danske skatteregler, der skal indgå ved opgørelsen af den kvalificerende indkomst. Derfor ses der bort fra følgende:

 • Ikke skattepligtige ydelser som fx skattefri godtgørelse efter LL (ligningsloven) § 9 A og invaliditetsydelser efter lov om social pension.
 • Udbetalinger fra private forsikringsordninger eller fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond, der ikke indkomstbeskattes, men i stedet pålægges afgift efter pensionsbeskatningsloven, eller udbetales helt skatte- og afgiftsfrit.
 • Pensionsbidrag omfattet af bortseelsesretten efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 19.

Bemærk

Udenlandske sociale bidrag, der påhviler arbejdsgiveren, indgår heller ikke i opgørelsen.

Se også

 • C.F.3 om hvilke indkomster der er omfattet af begrænset skattepligt
 • C.F.1.2.1 om dobbeltdomicil
 • C.F.9.2 om danske dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler.

Fradrag i opgørelsen af den kvalificerende indkomst

Udgifter som i årets løb er anvendt til at erhverve indkomsten, kan fratrækkes i den kvalificerede indkomst, jf. statsskattelovens § 6, litra a.

For lønmodtagere fratrækkes følgende udgifter i lønindkomsten:

 • Arbejdsmarkedsbidrag
 • ATP
 • Udgifter, der vedrører lønindkomsten, og som er fradragsberettigede efter almindelige regler. Fx fagforeningskontingent, udgifter til befordring, fradrag efter rejsereglerne samt øvrige lønmodtagerudgifter, der overstiger grundbeløbet i LL (ligningsloven) § 9, stk. 1.

Den kvalificerende indkomst skal ikke nedsættes med:

Det bemærkes, at fradrag såsom personfradrag og jobfradrag ikke er udgifter, der er afholdt for at erhverve indkomsten og dermed ikke kan fradrages i den kvalificerede indkomst.

Bruttobeskattede lønmodtagere

For bruttobeskattede lønmodtagere, dvs. arbejdsudlejede, søfolk og kulbrintefolk opgøres den kvalificerende indkomst efter samme principper som for lønmodtagere.

Pensionister, rådgivere, konsulenter m.fl.

Den kvalificerende indkomst for pensionister, rådgivere, konsulenter, bestyrelsesmedlemmer m.m. opgøres efter samme principper.

Selvstændige

Den kvalificerende indkomst for selvstændige med fast driftssted i Danmark opgøres efter tilsvarende principper.

Dvs. at overskuddet fra virksomheden fratrækkes kontingenter vedrørende virksomheden og pligtigt arbejdsmarkedsbidrag mv. Hertil lægges nettofinansieringsudgifter (renteudgifter og kurstab på gæld), som er fradraget ved indkomstopgørelsen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.