Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvilke betingelser skal være opfyldt for at grænsegængerreglerne kan anvendes? Hvem kan anvende grænsegængerreglerne? Hvornår kan man anvende grænsegængerreglerne? Kan grænsegængereglerne anvendes for en del af året?

C.F.5.2 Grænsegængerreglernes anvendelsesområde

Indhold

Dette afsnit handler om de betingelser, der skal være opfyldt, for at en person kan benytte grænsegængerreglerne.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Indkomst fra personligt arbejde og selvstændig erhvervsvirksomhed.

Regel

Grænsegængerreglerne kan benyttes af personer, som er skattepligtige efter KSL (kildeskatteloven) § 2 eller KULBRL § 21 samt af fuldt skattepligtige personer, der anses for hjemmehørende i udlandet.

Personen skal have haft indkomst fra personligt arbejde eller fra selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark, eller indkomst som er sidestillet hermed.

Den del af en persons indkomst, som beskattes efter interne danske subjektive og objektive regler samt efter en eventuel indgået DBO (herefter kaldet kvalificerende indkomst), skal udgøre mindst 75 pct. af personens samlede indkomst (herefter kaldet globalindkomst).

Se KSL (kildeskatteloven) § 5 A, stk. 1.

Bemærk

Grænsegængerreglerne kan ikke anvendes af personer, der ansøger om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7. Se KSL (kildeskatteloven) § 5 A, stk. 5.

Fuldt skattepligtige personer hjemmehørende i udlandet

Fuldt skattepligtige personer er omfattet af grænsegængerreglerne, hvis de har dobbeltdomicil og anses for skattemæssigt hjemmehørende i et andet land end Danmark efter artikel 4 i DBO'en mellem Danmark og det andet land (bopælslandet). Se afsnit C.F.9.2 Danske dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler om danske dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler.

Hvis en person i den første del af året er begrænset skattepligtig i Danmark eller fuldt skattepligtig i Danmark, men skattemæssigt hjemmehørende i et andet land og i den anden del af året er fuldt skattepligtig og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, kan grænsegængerreglerne finde anvendelse i den første del af året.

Den skattepligtiges statsborgerskab er uden betydning.

Ved vurderingen af, om betingelserne for at benytte ordningen er opfyldt, behandles ægtefæller hver for sig.

Indkomst fra personligt arbejde og fra selvstændig erhvervsvirksomhed

Indkomst fra personligt arbejde omfatter indkomst både i og uden for tjenesteforhold. Bestemmelsen omfatter både A- eller B-indkomster, uanset om der er tale om løn, honorarer eller personalegoder.

Indkomst fra personligt arbejde omfatter også:

 • Arbejdsløshedsdagpenge, strejke- og lockoutgodtgørelser, sygedagpenge og barselsdagpenge. Se KSL (kildeskatteloven) § 5 A, stk. 2.
 • Pensioner, efterløn, ventepenge og lignende samt SU efter KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 9-11 og 13. Se KSL (kildeskatteloven) § 5 A, stk. 3.
 • Tilskudsbevillinger fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen efter KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 26, for så vidt angår den skattepligtige del af bevillingen.

Se også

 • C.F.5.3.1 om opgørelse af kvalificerende indkomst
 • C.F.5.3.2 om opgørelse af globalindkomst
 • C.F.5.3.3 for eksempler på opgørelse af kvalificerende indkomst og globalindkomst
 • C.F.5.3.4 om opgørelse af kvalificerende indkomst ved negativ indkomst
 • C.F.5.3.5 om opgørelse af kvalificerende indkomst ved skattepligt en del af året
 • C.F.5.3.6 om opgørelse af kvalificerende indkomst ved til- og fraflytning
 • C.F.5.3.7 om opgørelse af kvalificerende indkomst ved dødsfald i løbet af året.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.