Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.1.8.3 Konsulatembedsmænd

Indhold

Dette afsnit handler om konsulære repræsentanters skattepligt.

Afsnittet indeholder:

 • Personer, der er omfattet af skattefritagelsen
 • Skatter, som persongruppen er fritaget for.

Se også

Se også afsnit C.F.7.2 Internationale organisationer om internationale organisationer.

Personer, der er omfattet af skattefritagelsen

De personer, der er omfattet af skattefritagelsen er:

 • Fremmede staters konsulære repræsentanter her i landet
 • Repræsentationernes personale
 • Familiemedlemmer til konsulære repræsentanter og deres personale
 • Repræsentationernes tjenestepersonale.

Denne persongruppe beskattes efter Wienerkonventionen om konsulære forbindelser efter lov nr. 67 af 8. marts 1972 om konsulære forbindelser.

Konsulatembedsmænd og konsulatsfunktionærer ledet af "udsendte konsuler" (consules missi), som ikke har privat indtægtsgivende beskæftigelse, er omfattet af skattefritagelsen i KSL (kildeskatteloven) § 3, stk. 3. Derimod er de begrænset skattepligtige af deres indkomster. Se KSL (kildeskatteloven) § 2. Det gælder også familiemedlemmer til disse persongrupper.

Tjenestepersonale (hushjælp, aflønnet af udsenderstaten) er fritaget for beskatning af den løn, som de modtager for deres tjeneste ved konsulatet.

For konsulater ledet af " honorære konsuler" (consules electi) er konsulatsembedsmænd fritaget for beskatning af vederlag, som de modtager fra udsenderstaten for varetagelsen af konsulære opgaver. For konsulatsfunktionærer, tjenestepersonale og familiemedlemmer ledet af "honorære konsuler" (consules electi), der er beskæftigede ved konsulatet, er der ingen regler, der kan fritage dem for at betale skat.

Fast bopæl her i landet

Har disse personer fast bopæl her i landet, er de fuldt skattepligtige. Se KSL (kildeskatteloven) § 1. Etablering af fast bopæl efter ansættelse ved repræsentationen eller konsulatet medfører ikke skattepligt i sig selv. Konsulatembedsmænd er fritaget for alle afgifter og skatter på vederlag og indkomst, som vedkommende modtager fra udsenderstaten for at varetage konsulære opgaver, fx repræsentation. Konsulatembedsmænd med fast bopæl her i landet skal også fritages for gebyrer og afgifter, som opkræves ved konsulære forretninger som fx legalisering, certificering og udstedelse af bl.a. pas og andre lignende dokumenter. Se Wienerkonventionen om konsulære forbindelser artikel 66 (BKI nr. 83 af 11/12/1972).

Danske statsborgere

Danske statsborgere, der virker som konsulatembedsmænd i fremmede magters herværende konsulater, er fuldt skattepligtige efter KSL (kildeskatteloven) § 1. Konsulatembedsmænd er fritaget for alle afgifter og skatter på vederlag og indkomst, som de modtager fra udsenderstaten for at varetage konsulære opgaver, fx repræsentation. Konsulatembedsmænd med fast bopæl her i landet skal også fritages for gebyrer og afgifter, som opkræves ved konsulære forretninger som fx legalisering, certificering og udstedelse af bl.a. pas og andre lignende dokumenter. Se Wienerkonventionen om konsulære forbindelser artikel 66 (BKI nr. 83 af 11/12/1972).

Skatter, som persongruppen er fritaget for

Persongruppen er fritaget for fuld skattepligt. De er efter Wienerkonventionen om konsulære forbindelser fritaget for alle afgifter og skatter. Det gælder både person- og ejendomsskatter, stats-, amts- eller kommuneskatter. Undtaget er dog:

 • Indirekte skatter, som normalt indregnes i prisen på varer eller tjenesteydelser
 • Afgifter og skatter på privat, fast ejendom beliggende her i landet. Se artikel 32
 • Persongruppen er efter dansk intern ret fritaget for at betale ejendomsværdiskat. Se EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 3.
 • Dødsbo- og arveafgifter opkrævet her i landet, medmindre personen ikke har fast bopæl her i landet. Se dog Wienerkonventionen artikel 51, pkt. b.
 • Afgifter og skatter af privat indkomst, herunder kapitalvinding, der hidrører fra modtagerstaten samt formueskat af investeringer i erhvervsvirksomheder eller finansinstitutter i modtagerstaten
 • Afgifter opkrævet for bestemte tjenesteydelser,
 • Tinglysnings- og retsafgifter, prioriterings- samt stempelafgifter. Se dog Wienerkonventionen artikel 32.

Se Wienerkonventionen om konsulære forbindelser artikel 49, BEK nr. 83 af 11/12/1972.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.