Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Betaler diplomater skat til Danmark?

C.F.1.8.2 Diplomatiske repræsentanter

Indhold

Dette afsnit handler om diplomatiske repræsentanters skattepligt.

Afsnittet indeholder:

 • Personer, der er omfattet af skattefritagelsen
 • Skatter, som persongruppen er fritaget for.

Se også

Se også afsnit C.F.7.2 Internationale organisationer om internationale organisationer.

Personer, der er omfattet af skattefritagelsen

De personer, der er omfattet af skattefritagelsen er:

 • Fremmede staters diplomatiske repræsentanter her i landet
 • Repræsentationernes personale
 • Familiemedlemmer til diplomatiske repræsentanter og deres personale
 • Tjenestepersonale
 • Privat tjenerskab.

Denne persongruppe beskattes efter Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser efter lov nr. 252 af 18. juni 1968 om diplomatiske forbindelser.

Det diplomatiske personale

Den diplomatiske chef og det diplomatiske personale er omfattet af skattefritagelsen efter KSL (kildeskatteloven) § 3, stk. 2, men er begrænset skattepligtige efter KSL (kildeskatteloven) § 2.

Det administrative og tekniske personale

Hvis det administrative og tekniske personale ikke har fast bopæl her i landet, er de også undtaget fra skattepligten i KSL (kildeskatteloven) § 1. Derimod er de begrænset skattepligtige her til landet. Se KSL (kildeskatteloven) § 2. Det gælder også for familiemedlemmer til disse persongrupper.

Tjenestepersonale

Tjenestepersonale (hushjælp aflønnet af udsenderstaten) samt private tjenestefolk er fritaget for beskatning af den løn, som de modtager for deres tjeneste ved ambassaden, hvis de ikke har fast bopæl her i landet.

Danske statsborgere

Danske statsborgere er som hovedregel fuldt skattepligtige. Kun repræsentationens chef og det diplomatiske personale er undtaget fra denne hovedregel, dvs. medlemmer af repræsentationens personale, der har diplomatisk rang. Disse personer er fritaget fra fuld skattepligt, de er dog begrænset skattepligtige til Danmark efter KSL (kildeskatteloven) § 2.

Skatter, som persongruppen er fritaget for

Persongruppen er fritaget for fuld skattepligt. De er efter Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser fritaget for alle afgifter og skatter, både person- og ejendomsbeskatning, stats-, amts- og kommuneskatter. Undtaget er dog:

 • Indirekte skatter, som normalt indregnes i prisen på varer eller tjenesteydelser
 • Afgifter og skatter på privat fast ejendom beliggende her i landet
 • Persongruppen er efter dansk intern ret fritaget for at betale ejendomsværdiskat. Se EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 2 og SKM2003.135.TSS
 • Dødsbo- og arveafgifter opkrævet her i landet, medmindre personen ikke har fast bopæl her i landet. Se dog Wienerkonventionen artikel 39, stk. 4
 • Afgifter og skatter af privat indkomst hidrørende fra modtagerstaten samt formueskat af investeringer i erhvervsvirksomheder i modtagerstaten
 • Afgifter opkrævet for bestemte tjenesteydelser
 • Tinglysnings- og retsafgifter, prioriterings- samt stempelafgifter vedrørende fast ejendom, dog undtaget skatter og afgifter på repræsentationens område. Se dog Wienerkonventionen artikel 23.

Se Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser artikel 34, BEK nr. 107 af 11/11/1968.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.