Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.C.2.5.1.2 Forskudt indkomstår

Indhold

Dette afsnit beskriver selvstændigt erhvervsdrivende og deres ægtefællers adgang til at bruge forskudt indkomstår. Der er tale om en undtagelse fra hovedreglen i afsnit C.C.2.5.1.1 Indkomståret generelt om, at indkomståret følger kalenderåret.

Afsnittet indeholder:

 • Hvem kan have forskudt indkomstår?
 • Hvordan kan indkomståret forskydes i forhold til kalenderåret?
 • Bagudforskudt indkomstår
 • Fremadforskudt indkomstår
 • Regler for opgørelsen af indkomsten og beskatningen i et forskudt indkomstår.

Se også

Se også afsnit

 • C.C.2.5.2 om omlægning af indkomståret og om opgørelse af indkomsten ved omlægning
 • C.F.1.6.6 om forskudt indkomstår i forbindelse med ophør af skattepligt
 • C.A.8.1 om forskudt indkomstår for ægtefæller til selvstændigt erhvervsdrivende.

Hvem kan have forskudt indkomstår?

Forskudt indkomstår kan anvendes af:

 • selvstændigt erhvervsdrivende
 • ægtefæller til selvstændigt erhvervsdrivende
 • selskaber m.fl.

Se afsnit C.D.2.1.2 om selskabers og foreningers indkomstår.

Hvordan kan indkomståret forskydes i forhold til kalenderåret?

Selvstændigt erhvervsdrivende kan anvende et andet indkomstår end kalenderåret. Dette kaldes forskudt indkomstår. Se KSL (kildeskatteloven) § 22, stk. 1.

Forskudt indkomstår kan være enten

 • bagudforskudt eller
 • fremadforskudt

i forhold til kalenderåret.

Bagudforskudt indkomstår

Et bagudforskudt indkomstår er rykket, så det begynder før det kalenderår, det træder i stedet for.

Et bagudforskudt indkomstår kan tidligst begynde den 1. marts i kalenderåret før det kalenderår, som det bagudforskudte indkomstår træder i stedet for.

Eksempel: Bagudforskudt indkomstår

Kalenderåret år 2 går fra 1. januar til 31. december år 2.

Indkomståret år 2 kan være bagudforskudt, så det begynder på et tidspunkt i perioden fra og med 1. marts år 1 og frem til og med 1. december år 1.

Det kan fx gå fra 1. marts år 1 til 29. februar år 2 eller fra 1. november år 1 til 31. oktober år 2.

Bemærk

Et indkomstår, der afviger fra kalenderåret, skal begynde den første i en måned.

Fremadforskudt indkomstår

Et fremadforskudt indkomstår er rykket, så det først begynder inde i det kalenderår, det træder i stedet for.

Et fremadforskudt indkomstår kan senest begynde den 1. februar i det kalenderår, som det fremadforskudte indkomstår træder i stedet for.

Eksempel: Fremadforskudt indkomstår

Kalenderåret år 1 går fra 1. januar til 31. december år 1.

Indkomståret år 1 kan være fremadforskudt, så det begynder den 1. februar i år 1 og slutter den 31. januar år 2.

Bemærk

Et indkomstår, der afviger fra kalenderåret, skal begynde den første i en måned. Dvs. at et fremadforskudt indkomstår kun kan begynde den 1. februar i det kalenderår, det træder i stedet for.

Regler for opgørelsen af indkomsten og beskatningen i et forskudt indkomstår

Den skattepligtige indkomst for et forskudt indkomstår skal ansættes efter de regler, der gælder for det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for. Se KSL (kildeskatteloven) § 90.

Det kan dog også ske, at det står i en lov, at en bestemmelse har virkning fra en bestemt dato. Så er det denne dato, der gælder. Der kan også være fastsat særlige regler om, hvornår en bestemmelse har virkning fra, hvis indkomståret er forskudt.

Den foreløbige skat og slutskatten beregnes på grundlag af indkomsten i det forskudte indkomstår. Se KSL (kildeskatteloven) § 90.

Den foreløbige skat betales i løbet af det kalenderår, det forskudte indkomstår træder i stedet for. Se KSL (kildeskatteloven) § 41, stk. 1. Skatten af indtægterne vil derfor ikke blive opkrævet samtidig med indtægternes erhvervelse. Se KSL (kildeskatteloven) § 60, stk. 2, og KSLbek § 42 om modregning af betalte skatter ved årsopgørelsen, forskudsregistrering mv.

Reglerne er nærmere beskrevet i skd.cirkulære nr. 135 af 4/11/1988 om opkrævning af indkomst- og formueskat efter kildeskatteloven, kapitel 6.

Eksempel ved bagudforskudt indkomstår

For et bagudforskudt indkomstår 2021, der går fra 1. april 2020 til 31. marts 2021, opgøres indkomsten for hele perioden efter de regler, der gælder for indkomståret 2021. Fx anvendes satser for indkomståret 2021.

Eksempel ved fremadforskudt indkomstår

For et fremadforskudt indkomstår 2021, der går fra 1. februar 2021 til 31. januar 2022, opgøres indkomsten for hele perioden efter de regler, der gælder for indkomståret 2021. Fx anvendes satser for indkomståret 2021.

Se også

Se også afsnit C.C.2.5.2.5 Opgørelse af indkomsten ved omlægning om opgørelse af indkomsten ved omlægning af indkomståret.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.