Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvornår er en gave til forskning fradragsberettiget?

C.A.4.3.5.11 Fradrag for gaver til forskning

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for fradrag for gaver til forskning.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Betingelser
 • Definitioner
 • Gavernes størrelse
 • ►Ansøgningsfrist◄

Regel

Der er fradrag for gaver til forskning, hvis visse betingelser er opfyldt. Se LL (ligningsloven) § 8 H.

Reglen om fradrag for forskningsgaver gælder ikke, hvis gavegiver og gavemodtager er interesseforbundne. Se LL (ligningsloven) § 2.

Betingelser

Der er følgende betingelser for at gaven berettiger til fradrag:

 1. Gaven skal gives til en almenvelgørende forening, der bruger foreningens midler til forskning.
 2. Skattestyrelsen skal have godkendt, at gaver til foreningen berettiger til fradrag i det kalenderår, hvor gaven gives.
 3. Foreningen skal indberette gaven til Skattestyrelsen.

Ad a) Foreningen skal være almenvelgørende

Det er en betingelse, at gaven er ydet til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner mv., der anvender deres midler, herunder den modtagne gave, til forskning.

Ad b) Skattestyrelsen skal godkende foreningen

Det er også en betingelse, at den modtagende forening mv. er godkendt af Skattestyrelsen til at modtage sådanne gaver med den virkning, at giveren får fradragsret. Godkendelse af foreningerne m.v. gives for kalenderår, og Skattestyrelsen skal have godkendt foreningen i det kalenderår, hvor gaven bliver givet, for at gaven berettiger til fradrag.

Foreninger, stiftelser og institutioner mv. kan godkendes, hvis de er

 • hjemmehørende her i landet eller et andet EU/EØS-land
 • almenvelgørende eller på anden måde almennyttige og
 • anvender midler til forskning.

Alle tre betingelser skal være opfyldt.

►Se om ansøgningsfrist nedenfor.◄

Ad c) Gaven skal indberettes til Skattestyrelsen

Fradraget er yderligere betinget af, at foreningen, stiftelserne, institutionerne mv. har indberettet gaven til Skattestyrelsen. Se SIL § 26. Forskningsinstitutionen skal bl. a. indberette beløbets størrelse og den enkelte givers CPR-, SE- eller CVR-nummer. Indberetningen skal ske via TastSelv Erhverv. Se nærmere Systemvejledning S nr. 50, som er tilgængelig på SKATs hjemmeside.

Definitioner

Hjemmehørende her i landet eller et andet EU/EØS-land

Udtrykket "hjemmehørende her i landet eller et andet EU/EØS-land" svarer til betegnelsen i SEL (selskabsskatteloven) § 1. Ifølge praksis er det derfor afgørende, at både bestyrelsen - i hvert fald flertallet af bestyrelsen - og hovedkontoret befinder sig her i landet eller et andet EU/EØS-land, hvis et gavegivende selskab skal have fradrag

Almenvelgørende/almennyttig

Begreberne "almenvelgørende" og "almennyttige" skal forstås på samme måde, som de forstås i LL (ligningsloven) § 8 A om fradragsret for gaver til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige institutioner. Se A.F.5.3 i Ligningsvejledningen, Almindelig del om fradrag for gaver efter LL (ligningsloven) §8 A.

Forskning

Forskning forstås som videnskabelig undersøgelse og granskning. Undersøgelserne kan indgå som et led i egentlig grundforskning. De kan også være rettet mod praktiske mål eller anvendelser. Før Skattestyrelsen godkender en forening, skal forvaltningen indhente en udtalelse fra Danmarks Frie Forskningsfond, om hvorvidt foreningen mv. bruger sine midler til forskning. 

Gavernes størrelse

Reglerne om fradragsret for forskningsgaver fastsætter ingen begrænsninger i form af maksimumsbeløb eller procentandele af overskud eller omsætning eller andet. Der følger dog en vis begrænsning af selskabslovens § 195. Ifølge denne regel kan generalforsamlingen beslutte, at der ydes gaver af selskabets midler til almennyttige eller dermed ligestillede formål, for så vidt det under hensyn til hensigten med gaven, selskabets økonomiske stilling samt omstændighederne i øvrigt må anses for rimeligt. Ved siden af generalforsamlingens kompetence har bestyrelsen kompetence til at anvende beløb til de nævnte formål, som i forhold til selskabets økonomiske stilling er af ringe betydning.

Reglerne om fradragsret for gaver medfører for selskaber, som i en periode ikke har udbetalt udbytte, men derimod har akkumuleret dette, at Skattestyrelsen ikke kan statuere maskeret udlodning, hvis selskabet beslutter at give gaver til godkendte foreninger mv. Selskabet har derimod fradragsret for gaverne.

►Ansøgningsfrist

Ansøgning om godkendelse efter ligningslovens § 8 H skal indsendes senest 1. oktober til Skattestyrelsen, for det kalenderår, der ønskes godkendelse for. Skattestyrelsen skal derfor have godkendt foreningen i det kalenderår, hvor gaven bliver givet, for at gaven berettiger til fradrag.

Eksempel: Modtager en forening en gave i marts 2021, skal foreningen indsende sin ansøgning om godkendelse senest den 1. oktober 2021 til Skattestyrelsen, for at giveren af gaven opnår fradragsret.◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.