Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvordan bliver en forening godkendt til at modtage gaver? Hvordan bliver man optaget på listen over godkendte foreninger? Hvordan får en forening fritagelse for boafgift?

C.A.4.3.5.10 Optagelse på liste over godkendte foreninger i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2

Indhold

Dette afsnit handler om optagelse på liste over godkendte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige institutioner mv. i henhold til BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

 • Kort om godkendelse
 • Betingelse for alle institutioner mv.

Kort om godkendelse

Skatteministeren er bemyndiget til at bevilge boafgiftsfritagelse for arv, legat og forsikringer mv. til

 • offentlige institutioner
 • den danske folkekirke
 • valgmenigheder
 • religiøse samfund
 • foreninger
 • selskaber
 • stiftelser

med almenvelgørende eller andet almennyttigt formål. Se BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 2.

Foreninger mv. har mulighed for at blive optaget på den årlige liste om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund med markering som godkendt almenvelgørende eller på anden måde almennyttig institution mv. i henhold til BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 2.

Den årlige liste indeholder en fortegnelse over institutioner mv, der markeret med 1) og/eller 2). Disse institutioner mv. er godkendt i henhold til LL (ligningsloven) §§ 8 A og/eller LL (ligningsloven) § 12, stk 3. Disse institutioner må modtage arv mv. afgiftsfrit, efter BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 1 litra g.

Ansøgning fra institutioner mv. der allerede har boafgiftsfritagelse

Andre almenvelgørende eller i øvrigt almennyttige institutioner mv., der allerede har opnået en boafgiftsfritagelse, kan ansøge Skattestyrelsen om optagelse på listen som godkendt i henhold til BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 2, uden at afvente en konkret arveerhvervelse. Ansøgningen skal være vedlagt kopi af boafgiftsfritagelsen samt den dagældende fundats eller vedtægt og kopi af den nugældende fundats eller vedtægt, hvis den afviger fra den førnævnte.

Ansøgning i andre tilfælde

Andre institutioner mv. kan i forbindelse med en konkret arveerhvervelse ansøge om boafgiftsfritagelse i henhold til BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 2, som almenvelgørende eller iøvrigt almennyttig institution, og kan i denne forbindelse anmode om at blive optaget på den førstkommende liste over almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. samt religiøse samfund som godkendt i henhold til LL (ligningsloven) § 8A, LL (ligningsloven) § 12, stk. 3, eller BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 2.

Ansøgningen skal sendes til Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing.

Oplysningerne kan også indsendes digitalt via www.skat.dk.

Betingelse for alle institutioner m.v.

Der er en betingelse for optagelse og forbliven på listen over godkendte institutioner mv. i henhold til BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 2, at institutionen mv.

 • giver Skattestyrelsen skriftlig besked om eventuelle ændringer i institutionens vedtægter
 • Indsender årsregnskabet, hvis Skattestyrelsen anmoder om det.

Regnskab og ændrede vedtægter skal sendes til:

Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Oplysningerne kan også indsendes digitalt via www.skat.dk.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

►SKM2022.8.ØLR◄

►Sagen angik, om en mindefond havde et almenvelgørende eller almennyttigt formål, der berettigede fonden til fritagelse for boafgift af arv efter BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 2.

Fonden havde ifølge fondens fundats flere formål, herunder bl.a. et formål om vedligeholdelse og fornyelse af et gravsted tilhørende arveladers familie samt at uddele en flidspræmie til studenter fra et bestemt gymnasium i Danmark.

Landsrettens flertal fandt, at fonden ikke kunne fritages for boafgift efter BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 2. Fonden havde ikke godtgjort, at formålene om gravstedvedligeholdelse og uddeling af flidspræmien udgjorde en så begrænset del af fondens samlede formål, således at fonden på trods heraf udelukkende havde almenvelgørende eller andet almennyttigt formål efter BAL (boafgiftsloven) § 3, stk. 2.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom.◄ 

      
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.