Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.A.10.4.3.18 Udenlandske Søjle 1-ordninger (obligatoriske, lovbestemte)

Dette afsnit handler om udenlandske søjle 1-ordninger og den skattemæssige behandling heraf.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Søjle 1-ordning
  • Den skattemæssige behandling af bidrag til en udenlandsk søjle 1 - ordning

Definition: Søjle 1-ordning

I EU inddeler man typisk de gængse former for pensionsordninger i tre søjler:

Søjle 1

Omfatter lovbestemte, obligatoriske pensioner, der udbetales fra en offentlig sikringsordning. Det kan dreje sig om lige ydelser til alle eller om indtægtsbaserede ydelser

Søjle 2

Erhvervstilknyttede pensioner

Søjle 3

Individuelle, private pensioner

Anvendt på danske forhold giver det nedenstående fordeling af danske lovbestemte og frivillige ordninger mellem de tre søjler, fordi der er en vis fællesmængde mellem søjle 1 og søjle 2: 

Søjle 1-ordninger omtales typisk som sociale pensioner, og de falder ind under anvendelsesområdet for EU´s forordninger om social sikring. Det gælder, uanset om der er bidragspligt til ordningen, eller om den finansieres over skatten i medlemsstaten.

I mange europæiske lande finansieres de sociale pensioner ved obligatoriske lovbestemte bidrag, der udgør en procentdel af lønnen og som hviler på arbejdsgiveren eller arbejdstageren. Bidraget kan eksempelvis dække pensionsforsikring, arbejdsløshedsforsikring, sygeforsikring og plejeforsikring.

Den skattemæssige behandling af bidrag til en udenlandsk søjle 1 - ordning

Den udenlandske arbejdsgivers bidrag

Den udenlandske arbejdsgivers betaling af obligatoriske, lovbestemte bidrag af den ansattes løn medregnes ikke i den ansattes indkomstopgørelse. Se L31 2007/2, generelle bemærkninger pkt. 3.5

Den ansattes fradrag for egne bidrag

Hvis en person er fuldt skattepligtig til og hjemmehørende i Danmark uden at være under dansk social sikringslovgivning, og betaler obligatoriske, udenlandske sociale bidrag, fordi han eller hun er under den udenlandske sociale sikringslovgivning i henhold til EU´s forordninger om social sikring eller anden mellemfolkelig aftale, så kan personen fratrække de obligatoriske, udenlandske sociale bidrag, der påhviler personen selv, i den skattepligtige personlige indkomst. Det gælder også, hvis arbejdsgiveren opkræver og indbetaler bidraget på den ansattes vegne. Se LL (ligningsloven) § 8 M, stk. 2, sammenholdt med PSL (personskatteloven) § 3, stk. 2, nr. 7.

Se også

Afsnit C.A.4.1.11 Fradrag for arbejdsmarkedsbidrag og udenlandske sociale bidrag om fradrag for arbejdsmarkedsbidrag og udenlandske sociale bidrag.

Den ansattes fradrag for arbejdsgiverens bidrag

Personer, som er omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 1, (begrænset skattepligtig af vederlag i ansættelsesforhold) eller nr. 3 (arbejdsudlejet), og som efter De Europæiske Fællesskabers forordninger om social sikring for arbejdstagere, selvstændigt erhvervsdrivende og deres familier, der flytter inden for Det Europæiske Fællesskab, er under udenlandsk social sikringslovgivning, kan fratrække udenlandske, obligatoriske sociale arbejdsgiverbidrag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, som bidragene vedrører.

Det er en betingelse for fradrag, at der efter De Europæiske Fællesskabers forordninger om social sikring er indgået aftale om, at betalingen af de udenlandske arbejdsgiverbidrag hviler på lønmodtageren. Se LL (ligningsloven) § 8 M, stk. 4.

For arbejdsudlejede personer omfattet af KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 3 fragår de udenlandske sociale bidrag før beregningen af skatten på 30 pct., jf. KSL (kildeskatteloven) § 48 B, stk. 2.

Se også

Afsnit C.F.3.2.3 Indkomstopgørelse  om indkomstopgørelse for begrænset skattepligtige

Udbetalinger

Da der er tale om en offentlig, lovbestemt, udenlandsk, obligatorisk ordning, er ordningen ikke omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A eller § 53 B.

Udbetalingerne skal derfor som udgangspunkt behandles efter reglerne i SL (statsskatteloven) § 4, litra a eller c samt SL (statsskatteloven) § 5 litra b, dvs. at løbende, livsbetingede ydelser skal medregnes i den skattepligtige indkomst, og engangsudbetalinger er skattefri. Se afsnit C.A.10.4.2.7 Den usymmetriske beskatningsregel i SL § 4, litra c og beskatningsreglen i SL § 5 litra b om beskatning efter statsskatteloven.

Da den udenlandske ordning kan indeholde forskellige former for dækning, skal det afgøres konkret, hvordan ydelsen skal beskattes. Udbetales der ydelser, som svarer til sociale ydelser fra danske sociale myndigheder, som ikke skal medregnes i den skattepligtige indkomst, skal ydelsen fra den udenlandske søjle 1-ording heller ikke beskattes. Substituerer ydelsen fra den udenlandske søjle 1-ordning en indkomst, som ellers skal medregnes i den skattepligtige indkomst, skal ydelsen medregnes i den skattepligtige indkomst.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.