Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.4.3.2.4 Indehaverens dødsfald LAL § 6 b, stk. 5

Indhold

Dette afsnit handler om angivelse og betaling af lønsumsafgift, når indehaveren af en lønsumsafgiftspligtig virksomhed afgår ved døden.  

Afsnittet indeholder:

  • Regel.

Regel

Virksomheder, som efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 6 a først skal foretage en foreløbig opgørelse af lønsumsafgiften på grundlag af lønsummen, skal efter udløbet af virksomhedens indkomstår foretage en endelig opgørelse reguleret i forhold til virksomhedens samlede lønsumsafgiftsgrundlag, dvs. korrigeret for over-/underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed.

Ved den endelige opgørelse og indbetaling af lønsumsafgiften er opgørelsesperioden virksomhedens indkomstår.

Efter dødsboskatteloven vil der i det år, hvor indehaveren afgår ved døden, som udgangspunkt ikke blive foretaget en skatteansættelse for mellemperioden, dvs. perioden fra udløbet af det seneste indkomstår og indtil dødsdagen.

For ikke at pålægge boet at udarbejde en selvangivelse for mellemperioden alene for at kunne opgøre den endelige lønsumsafgift, er der mulighed for, at boet kan undlade at foretage en endelig opgørelse og indbetaling af lønsumsafgiften, når indehaveren af en registreret virksomhed dør.

Virksomhedens foreløbige angivelser og indbetalinger af den lønsumsafgift, som vedrører perioden fra afslutningen af virksomhedens seneste indkomstår og indtil dødsfaldet, er derfor endelige. Manglende angivelser og indbetalinger af lønsumsafgift for tidligere indkomstår skal fortsat indsendes og indbetales.

Arvingerne eller bobestyreren kan dog vælge at foretage en endelig opgørelse og angive virksomhedens lønsumsafgiftsgrundlag og lønsumsafgift for denne periode, når virksomhedens foreløbige indbetaling overstiger den endelige lønsumsafgift. Det vil typisk dreje sig om de tilfælde, hvor virksomheden har haft underskud i mellemperioden.

Opgørelsen af mellemperiodeindkomsten skal i så fald ske efter reglerne i dødsboskatteloven.

Vælger boet at foretage endelig opgørelse og angivelse, vil tilbagebetaling ske efter lønsumsafgiftslovens almindelige regler.

Se

  • LAL (lønsumsafgiftsloven) § 6 b, stk. 5.
  • OPKL § 12.

Se også

Se også om angivelse og betaling af lønsumsafgift, hvis dødsboet efter indehaveren af en lønsumsafgiftspligtig virksomhed udsteder proklama, i afsnit A.B.4.3.6 Angivelse og betaling, hvis dødsbo udsteder proklama.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.