Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.4.2.1.3 Angivelse og betaling ved lejlighedsvis registrering

Indhold

Dette afsnit handler om angivelse og betaling af moms ved lejlighedsvis registrering for moms.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Tidsfrist
  • Dispensation fra kravet om en fiskal repræsentant i Danmark.

Regel

Finder den momspligtige aktivitet sted rent lejlighedsvis, fx i form af koncertarrangementer, offentlige baller, markeder, midlertidige udstillinger og lignende, kan afgiftsperioden fastsættes til det tidsrum, i hvilken den momspligtige aktivitet drives. Se ML (momsloven) § 60.

En afgiftspligtig person skal elektronisk angive moms efter ML (momsloven) kap. 15 (§§ 57-65) til Skattestyrelsen på skat.dk/TastSelv Erhverv. Se MLbek § 71.

Se om det EU-retlige grundlag for EU-landenes adgang til at fastsætte regler for elektronisk momsangivelse i momssystemdirektivets artikel 250, stk. 2.

Uanset pligt til digital momsangivelse, kan moms ved lejlighedsvis registrering angives på papir

En afgiftspligtig person, herunder den, der alene er lejlighedsvis registreret for moms efter ML § 60, har pligt til digitalt at angive momsen efter MLbek § 71.

Lejlighedsvis registrering for moms efter ML (momsloven) § 60 angår efter forholdets natur momspligtige transaktioner for en kort og afgrænset periode. På denne særlige baggrund vil den, der er lejlighedsvis registreret for moms, kunne ansøge Skattestyrelsen om at få udleveret en blanket til at angive momsen, der kan henføres til den lejlighedsvise registrering.  

Tidsfrist

Angivelse skal ske til Skattestyrelsen senest den 1. i den tredje måned efter, at den momspligtige aktivitet er afsluttet.

For afgiftspligtige personer, der kun har momspligtig aktivitet for et kort tidsrum, kan Skattestyrelsenforkorte fristerne for at angive og betale momsen. Se ML (momsloven) § 60.

Dispensation fra krav om en fiskal repræsentant i Danmark

Skattestyrelsen kan fravige kravet om en fiskal repræsentant i Danmark efter ML (momsloven) § 47, stk. 2, for afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i Danmark, når den momspligtige aktivitet er af midlertidig karakter, fx salg på en udstilling i Danmark. Se ML (momsloven) § 60, 2. pkt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.