Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.4.1.3 Digital betaling og betingelser for fradrag

Indhold

Dette afsnit handler om digital betaling som betingelse for fradrag for visse køb af varer og ydelser.

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel
 • Beløbsgrænse
 • Alternativ identifikationsmåde
 • Konsekvenser
 • Solidarisk hæftelse for moms
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hovedregel

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst er fradrag for udgifter vedrørende køb af varer og ydelser betinget af, at betaling sker via et pengeinstitut eller betalingsinstitut, som sikrer identifikation af betalingsmodtager og betaler. Se LL (ligningsloven) § 8 Y, stk. 1.

Med betaling via et pengeinstitut eller betalingsinstitut menes:

 • betaling fra konto til konto

 • betaling på anden måde til modtagerens konto, fx ved anvendelse af betalingskort, hvorved der sikres en entydig elektronisk identifikation af betaler og betalingsmodtager.

Se bekendtgørelse nr. 1044 af 8. november 2012, § 1, stk. 1.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om andre betalingsmåder, som sidestilles med betaling via pengeinstitut, og om krav til dokumentation. Se LL (ligningsloven) § 8 Y, stk. 5. Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 1044 af 8. november 2012.

Det er her bestemt, at betaling af indbetalingskort på posthuset eller i et pengeinstitut skal sidestilles med digital betaling. Se bekendtgørelse nr. 1044 af 8. november 2012, § 1, stk. 1.

Betaling, der sker ved byttehandel, modregning eller via mellemregningskonti, skal også sidestilles med digital betaling. Se bekendtgørelse nr. 1044 af 8. november 2012, § 1, stk. 2.

Reglen gælder kun for de nævnte udgifter for:

 • personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed,

 • selskaber mv., som er skattepligtige efter SEL (selskabsskatteloven) § 1 eller § 2, og

 • fonde, der er skattepligtige efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 1.

Se LL (ligningsloven) § 8 Y, stk. 1.

Beløbsgrænse

Reglen gælder ikke, hvis betalingen samlet udgør højst 8.000 kr. inklusive moms. Se LL (ligningsloven) § 8 Y, stk. 1, som ændret ved lov nr. 1430 af 5. december 2018. Med lovændringen er beløbsgrænsen pr. 1. januar 2019 nedsat fra 10.000 kr. til 8.000 kr..

Flere betalinger, som vedrører samme leverance, ydelse, kontrakt eller lignende, anses som én betaling i forhold til beløbsgrænsen. Se LL (ligningsloven) § 8 Y, stk. 2.

Ved løbende ydelser eller periodiske ydelser skal flere faktureringer og betalinger ses som én samlet leverance i forhold til beløbsgrænsen, når de sker inden for samme kalenderår. Se LL (ligningsloven) § 8 Y, stk. 2.

Betalingen af byttesum, betaling af restbeløb efter modregning eller betaling ved udligning af mellemregningskonti skal sidestilles med kontant betaling i forhold til beløbsgrænsen. Se bekendtgørelse nr. 1044 af 8. november 2012, § 1, stk. 2.

Alternativ identifikationsmåde

Hvis en virksomhed ikke har mulighed for at betale via et pengeinstitut eller betalingsinstitut, kan virksomheden opnå sit fradrag ved at indberette oplysninger om købet på Skatteforvaltningens hjemmeside. Se LL (ligningsloven) § 8 Y, stk. 3.

Der skal bl.a. indberettes oplysninger om købet, herunder fakturaoplysninger, der entydigt identificerer leverandøren, og betalingen heraf. Se LL (ligningsloven) § 8 Y, stk. 3.

Indberetningen skal foretages i forbindelse med virksomhedens oplysningsfrist for det indkomstår, hvori købet er foretaget. Se LL (ligningsloven) § 8 Y, stk. 3.

Uanset fristen i LL (ligningsloven) § 8 Y, stk. 3, 2. pkt., og fristerne i SFL (skatteforvaltningsloven) §§ 26 og 27 kan Skatteforvaltningen efter anmodning fra virksomheden genoptage virksomhedens skatteansættelse for indkomstårene 2012, 2013 og 2014, hvis virksomheden samtidig med anmodningen har indberettet oplysninger efter bestemmelsen i stk. 3, 1. pkt., om kontantkøb foretaget i de nævnte indkomstår. Skatteforvaltningen skal have modtaget såvel indberetningerne som anmodningen om genoptagelse senest den 1. juli 2019. Se LL (ligningsloven) § 8 Y, stk. 4.

Konsekvenser

Hvis der er foretaget fradrag for en udgift i et indkomstår, og fradraget ikke opfylder betingelserne, skal det tidligere fratrukne beløb reguleres tilbage, når betalingen sker i indkomståret. Se LL (ligningsloven) § 8 Y, stk. 2.

Hvis betaling sker efter udløbet af indkomståret, medtages beløbet som indtægt i det indkomstår, hvor betalingen sker. Se LL (ligningsloven) § 8 Y, stk. 2.

Solidarisk hæftelse for moms

Se afsnit D.A.13.10 Solidarisk hæftelse ved kontant betaling ML § 46, stk. 12-14 om solidarisk hæftelse ved kontant betaling efter momslovens regler.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelse

SKM2018.278.LSR

Landsskatteretten fandt, at en chauffør med rette var nægtet fradrag for udgifter i forbindelse sin virksomhed, idet betalingsbetingelserne i LL § 8 Y ikke var opfyldt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.