Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvor mange eksemplarer skal en faktura udstedes i? Skal en faktura udstedes på dansk?

A.B.3.3.1.1 Generelle krav til fakturering

Indhold

Dette afsnit handler om de generelle krav til fakturering.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Generelt om fakturering
  • Prisangivelser
  • Oversættelse
  • Dispensation

Regel

Bestemmelsen i ML (momsloven) § 52 gennemfører momssystemdirektivets artikel 219a og regulerer, hvilket lands fakturaregler, der er gældende for specifikke leverancer.

Bestemmelserne regulerer, hvilket lands fakturaregler, der er gældende for de enkelte leverancer. Udgangspunktet er, at de danske regler gælder for enhver leverance, der har leveringssted i Danmark.
En virksomhed, der er etableret i Danmark i kraft af hjemsted for økonomisk virksomhed, fast forretningssted, bopæl eller sædvanligt opholdssted, skal fakturere efter danske regler, hvis den leverer varer eller ydelser til en køber i et andet EU-land, der er betalingspligtig for momsen af varerne eller ydelserne, men denne køber ikke udsteder fakturaen på den danske sælgers vegne og i dennes navn som afregningsbilag, eller hvis virksomheden leverer varer eller ydelser til steder uden for EU (tredjelande eller tredjelandsområder).

De danske faktureringsregler gælder også, når en virksomhed er etableret i et andet EU-land i kraft af hjemsted for økonomisk virksomhed, fast forretningssted, bopæl eller sædvanligt opholdssted, og virksomheden i det andet EU-land leverer varer eller ydelser til en køber i Danmark, og den danske køber er betalingspligtig for momsen af varerne eller ydelserne og derudover udsteder fakturaen på den udenlandske sælgers vegne og i dennes navn som afregningsbilag.

Efter ML (momsloven) § 52, stk. 4, indsat ved lov nr. 1726 af 27. december 2018, § 5, nr. 6, skal fakturering også ske efter danske regler, når leverandøren er registreret her i landet for brug for særordningerne omfattet af ML (momsloven) kapitel 16.

Generelt om fakturering

Et af hovedprincipperne i momslovens regnskabsbestemmelser er en generel pligt til at udstede faktura over leverancer af varer og momspligtige ydelser, uanset om kunden er en anden erhvervsdrivende eller en privatperson. Ved en faktura forstås det dokument, der af leverandøren og modtageren betragtes som anmodning om betaling af leverancen. Der er dog fravigelser til den generelle faktureringspligt. Se afsnit A.B.3.3.1.6 Forenklede fakturaer og kasseboner om forenklede fakturaer og kasseboner.

Fakturaen skal både danne grundlag for opgørelse og kontrol af salgsmomsen (udgående afgift) hos leverandøren, og udgøre dokumentation for fradrag som købsmoms (indgående afgift) hos køberen.

Det er et generelt formkrav at fakturaer, kreditnotaer og afregningsbilag skal udstedes i to eksemplarer

  • et til fakturamodtager og
  • et til opbevaring hos fakturaudsteder.

Se ML (momsloven) § 52 c, stk. 1.

Der er indført fælles harmoniserede regler for momsfakturaer i EU, men de fælles regler har en række undtagelser og fravigelser, som medlemslandene kan gøre brug af. Det betyder, at fakturareglerne fortsat på enkelte områder er forskellige i de enkelte medlemslande, fx kravene til elektronisk fakturering.

Faktureringsbestemmelserne fremgår af ML §§ 52-52 c og gennemfører momssystemdirektivets artikel 217-240 og 289. Se momsbekendtgørelsens §§ 57-70 om faktureringsbestemmelserne.

Prisangivelser

Ved prisangivelser for varer og momspligtige ydelser skal leverandøren tydeligt tilkendegive, hvis prisen ikke indbefatter moms. Det gælder for prisskilte, pristilbud, annoncer, kontrakter og lign. Bestemmelsen omfatter også mundtlige tilbud. Se ML (momsloven) § 52 a, stk. 8.

Bestemmelsen skal sikre køberne imod at blive afkrævet et momsbeløb, som en køber regnede med var inkluderet i den annoncerede pris.

Oversættelse

Når det er nødvendigt af kontrolhensyn, kan Skatteforvaltningen kræve, at fakturaer, der vedrører leveringer af varer og ydelser med leveringssted her i landet, og at fakturaer, som modtages af afgiftspligtige personer, der er etableret her i landet oversættes til dansk. Se momsbekendtgørelsens § 69. Se også momssystemdirektivets art. 248a.

Dispensation

Skatteforvaltningen kan for enkelte virksomheder og for grupper af virksomheder dispensere fra pligten til at opfylde bestemmelserne om fakturering. Se momsbekendtgørelsens § 70. Når dispensationen angår handel mellem registrerede virksomheder og går videre end faktureringsreglerne efter momssystemdirektivet, skal Skatteforvaltningen foretage høring af EUs Momsudvalg (det rådgivende udvalg, der er nævnt i momssystemdirektivets artikel 398), inden dispensation gives. Se momssystemdirektivets artikel 238.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.